สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 โดยได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศแต่งตั้งให้หน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำหน้าที่เป็นหน่วยตรวจ ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผู้ผลิต เพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองผลิตภัณฑ์ของ สมอ. โดยมีรายชื่อมาตรฐานที่ผู้ตรวจสอบการทำสามารถตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำจะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายชื่อมาตรฐานที่ผู้ตรวจสอบการทำสามารถตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่ มอก. มาตรฐาน หน่วยงาน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2-2525 ขวดแก้วสำหรับเครื่องดื่มประเภทอัดก๊าซ MASCI SGS TUVN
3 3-2526 น้ำปลาพื้นเมือง MASCI SGS TUVN
4 4 เล่ม 1-2529 หลอดไฟฟ้า MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek PTEC TUVS
5 5-2527 กระสอบปอ MASCI SGS TUVN GCS THTI
6 6-2524 แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด สำหรับรถยนต์ MASCI SGS TUVN GCS
7 7-2531 หม้อสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด MASCI SGS TUVN GCS
8 8-2549 น้ำซอสปรุงรส MASCI SGS TUVN
9 9-2550 ลูกแบดมินตัน SGS TUVN
10 10-2529 ฟิวส์ก้ามปู MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek TUVS
11 11-2531 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์ MASCI EEI SGS TUVN
11 11 เล่ม 3 -2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ EEI GCS TISTI
11 11 เล่ม 4 -2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ EEI GCS TISTI
11 11 เล่ม 5 -2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน EEI GCS TISTI
11 11 เล่ม 101 -2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป EEI GCS TISTI
12 12-2530 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ MASCI SGS TUVN GCS
13 13-2530 กรดซัลฟิวริกสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด MASCI SGS TUVN
14 14-2525 โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต MASCI SGS TUVN
15 15 เล่ม 1-2547 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ MASCI BVC GCS
16 16-2536 แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก MASCI SGS TUVN
17 17-2532 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม MASCI SGS TUVN BVC NPC
18 18-2529 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนลูกฟูก MASCI SGS TUVN GCS
19 19-2536 น้ำสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด MASCI SGS TUVN
20 20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม MASCI SGS TAI TUVN BVC GCS
21 21-2515 เครื่องเงิน SGS TUVN
22 22-2539 ผ้าขนหนู MASCI SGS TUVN GCS THTI
23 23-2521 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek TISTI PTEC TUVS
24 24-2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย MASCI SGS TAI TUVN BVC GCS
25 25-2516 ขั้วรับหลอดไฟฟ้า : แบบเขี้ยว MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek PTEC TUVS
27 27-2543 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว MASCI SGS TAI TUVN BVC
28 28-2550 สบู่ซักล้าง MASCI SGS TUVN
29 29-2545 สบู่ถูตัว MASCI SGS TUVN
30 30-2542 ไนทรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์ MASCI SGS TUVN BVC
35 35-2516 ด้ายฝ้ายดิบ MASCI SGS TUVN THTI
37 37-2529 กระเบื้องดินเผาปูพื้น MASCI SGS TUVN
38 38-2531 กระเบื้องดินเผาโมเสก MASCI SGS TUVN
40 40-2527 ผ้าใบ MASCI SGS TUVN THTI
41 41-2529 กรดซัลฟุริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม MASCI SGS TUVN
42 42-2548 แปรงสีฟัน MASCI SGS TUVN
43 43-2536 ข้าวโพดฝักอ่อนในภาชนะบรรจุ MASCI SGS TUVN
44 44-2516 น้ำมันรำสำหรับบริโภค MASCI SGS TUVN
45 45-2552 ยาสีฟัน MASCI SGS TUVN
46 46-2516 ผ้าปอบปลิน MASCI SGS TUVN THTI
47 47-2533 น้ำมันและไขมันสำหรับบริโภค MASCI SGS TUVN
48 48-2516 น้ำนมข้นหวาน MASCI SGS TUVN BVC
49 49-2528 ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์ก MASCI SGS TUVN
50 50-2548 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก MASCI SGS TUVN
51 51-2530 สับปะรดกระป๋อง MASCI SGS TUVN BVC
52 52-2516 ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง MASCI SGS TUVN BVC
53 53-2548 ไม้ขีดไฟ SGS TUVN BVC GCS
54 54-2516 กระจกแผ่น MASCI SGS TUVN BVC AJA
55 55-2516 เหล็กเส้นแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส MASCI SGS TUVN BVC
56 56-2552 น้ำตาลทราย MASCI SGS TUVN
57 57-2533 คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก MASCI SGS TUVN
58 58-2533 คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก MASCI SGS TUVN GCS
59 59-2516 อิฐคอนกรีต MASCI SGS TUVN GCS
60 60-2516 คอนกรีตบล๊อกเชิงตันรับน้ำหนัก MASCI SGS TUVN GCS
63 63-2523 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก MASCI SGS TUVN
64 64-2517 ตัวนำไฟฟ้าทองแดงรีดแข็งสำหรับสายส่งกำลังเหนือดิน MASCI SGS TUVN BVC GCS
65 65-2517 ผ้าฝ้ายชีตติง MASCI SGS TUVN THTI
66 66-2525 ผ้าลายสอง MASCI SGS TUVN THTI
67 67-2539 ลิ้นจี่ในภาชนะบรรจุ MASCI SGS TUVN BVC
68 68-2531 ลำใยในภาชนะบรรจุ MASCI SGS TUVN BVC
69 69-2532 ผักกาดดองในภาชนะบรรจุ MASCI SGS TUVN BVC
70 70-2517 ผักดองผสมบรรจุกระป๋อง MASCI SGS TUVN BVC
71 71-2532 ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี MASCI SGS TAI TUVN BVC
72 72-2527 ถั่วลันเตากระป๋อง MASCI SGS TUVN BVC
73 73-2517 เห็ดฟางกระป๋อง MASCI SGS TUVN BVC
74 74-2529 ดินขาวสำหรับใช้ผสมทำกระดาษ SGS
75 75-2548 ปุ๋ย MASCI SGS TUVN NPC
76 76-2517 ลวดหนามเคลือบสังกะสี MASCI SGS TUVN
77 77-2545 อิฐก่อสร้างสามัญ MASCI SGS TUVN GCS
78 78-2549 ผงซักฟอก MASCI SGS TUVN BVC NPC
79 79-2529 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนคู่ MASCI SGS TUVN GCS
80 80-2550 ปูนซีเมนต์ผสม MASCI SGS TUVN GCS
81 81-2548 ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน MASCI SGS TUVN GCS
82 82-2527 ลวดทองแดงกลมตันเคลือบโพลิไวนิลฟอร์มัล MASCI SGS TUVN GCS
83 83-2527 น้ำส้มสายชู MASCI SGS TUVN
84 84-2552 ชอล์กสำหรับกระดานดำ MASCI SGS TUVN
85 85-2548 ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน MASCI SGS TUVN BVC GCS TISTI
89 89-2530 ปลาซาร์ดีนกระป๋อง MASCI SGS TUVN
90 90-2530 กระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร MASCI SGS TUVN GCS
92 92-2536 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง MASCI EEI SGS TUVN BVC GCS Intertek
93 93-2532 แหนบแผ่นสำหรับรถยนต์และรถพ่วง MASCI SGS TUVN BVC
95 95-2540 ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง MASCI SGS TAI TUVN BVC GCS
96 96-2549 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 1 ทั่วไป MASCI EEI
97 97-2536 ผ้าเบรกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ MASCI SGS TAI TUVN BVC
98 98-2517 ข้าวโพดครีมกระป๋อง MASCI SGS TUVN BVC
99 99-2549 น้ำผลไม้ : น้ำส้ม MASCI SGS TUVN BVC
100 100-2549 น้ำผลไม้ : น้ำมะเขือเทศ MASCI SGS TUVN BVC
101 101-2549 น้ำผลไม้ : น้ำองุ่น MASCI SGS TUVN BVC
102 102-2528 อิฐกลวงรับน้ำหนัก MASCI SGS TUVN GCS
103 103-2528 อิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก MASCI SGS TUVN GCS
105 105-2539 คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง (น้ำแข็งแห้ง) MASCI SGS TUVN
107 107-2533 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง MASCI SGS TAI TUVN BVC GCS
111 111-2538 ผ้าถักวงกลม MASCI SGS TUVN THTI
112 112-2549 น้ำผลไม้ : น้ำสับปะรด MASCI SGS TUVN BVC
113 113-2526 ตะปูเหล็กหัวกลมแบน MASCI SGS TUVN
114 114-2526 ตะปูเหล็กสำหรับใช้งานพิเศษ MASCI SGS TUVN
115 115-2529 กุ้งเยือกแข็ง MASCI SGS TUVN
117 117-2517 สายไฟฟ้าแรงสูงสำหรับรถยนต์ MASCI SGS TUVN GCS
118 118-2522 สายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับรถยนต์ MASCI SGS TUVN GCS
119 119-2517 สายไฟฟ้าแรงสูงมีความต้านทานสำหรับรถยนต์ MASCI SGS TUVN
120 120-2540 ผ้าห่มนอน MASCI SGS TUVN GCS THTI
123 123-2524 กระติกหรือผลิตภัณฑ์แก้วสุญญากาศ MASCI SGS TUVN BVC GCS
124 124-2518 สายพานแบนส่งกำลัง MASCI SGS TUVN
125 125-2529 ข้อต่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร MASCI SGS TUVN GCS
126 126-2548 ข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน MASCI SGS TUVN GCS
127 127-2536 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้น MASCI EEI SGS TUVN BVC GCS Intertek
128 128-2549 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ MASCI SGS TUVN GCS
129 129-2530 หมุดย้ำสำหรับงานทั่วไป MASCI SGS TUVN
131 131-2523 รองเท้าแตะฟองน้ำ MASCI SGS TUVN GCS
132 132-2528 รองเท้าผ้าใบ MASCI SGS TUVN GCS
133 133-2518 ปูนซีเมนต์ขาว MASCI SGS TUVN GCS
134 134-2531 แผงไม้ปูพื้นโมเสก : ไม้สัก MASCI SGS
135 135-2552 ด้ายเย็บฝ้าย MASCI SGS TUVN THTI
136 136-2539 เงาะในภาชนะบรรจุ MASCI SGS TUVN BVC
137 137-2518 พรมปักปุย MASCI SGS TUVN THTI
138 138-2535 ลวดผูกเหล็ก MASCI SGS TAI TUVN BVC
139 139-2530 หนังพื้นชั้นใน MASCI SGS TUVN
140 140-2530 หนังหน้ารองเท้าชนิดฟอกโครมทับฝาด MASCI SGS TUVN
141 141-2518 หน่อไม้ฝรั่งกระป๋อง MASCI SGS TUVN
142 142-2530 ปลาทูนากระป๋อง MASCI SGS TUVN
143 143-2518 มาการีน MASCI SGS TUVN
144 144-2518 ผ้าใบทำจากฝ้ายสำหรับทำสายพาน MASCI SGS TUVN THTI
145 145-2549 สมุดนักเรียน MASCI SGS TUVN
146 146-2536 สายพานตัววีส่งกำลัง MASCI SGS TUVN NPC
147 147-2530 สายพานลำเลียง MASCI SGS TUVN NPC
149 149-2550 เชลแล็กวาร์นิช MASCI SGS TUVN
150 150-2549 โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม MASCI SGS TUVN NPC
153 153-2540 อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก MASCI SGS TUVN GCS
154 154-2518 อิฐกลวงทำพื้น MASCI SGS TUVN GCS
155 155-2532 น้ำหวานเข้มข้น MASCI SGS TUVN
156 156-2518 พิวเตอร์ MASCI SGS TUVN
158 158-2518 กระเบื้องดินเผามุงหลังคา MASCI SGS TUVN GCS
162 162-2541 แชมพู MASCI SGS TUVN
163 163-2535 ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำอบอ่อน MASCI SGS TUVN BVC
165 165-2542 สารส้ม MASCI SGS TUVN
166 166-2549 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek TISTI
167 167-2528 อิฐประดับคัลเซียมซิลิเกตหรืออิฐปูนขาวทราย MASCI SGS TUVN GCS
168 168-2546 อิฐประดับ MASCI SGS TUVN GCS
169 169-2519 อิฐกลวงประดับ MASCI SGS TUVN GCS
170 170-2550 กระดาษเหนียว MASCI SGS TUVN BVC
172 172-2530 กาวยางมะตอยสำหรับกระเบื้องพีวีซีใยหินปูพื้น MASCI SGS TUVN
173 173-2529 ยางฟองน้ำลาเทกซ์ MASCI SGS TUVN NPC
174 174-2525 ลวดทองแดงกลมตันเคลือบโพลิยูรีเทน MASCI SGS TUVN GCS
175 175-2529 ไนโตรเจน MASCI SGS TUVN
176 176-2533 น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับบริโภค MASCI SGS TUVN BVC
177 177-2519 น้ำมันเมล็ดฝ้ายสำหรับบริโภค MASCI SGS TUVN BVC
178 178-2549 แผ่นไม้อัด MASCI SGS
179 179-2540 ผ้าไหม MASCI SGS TUVN THTI
180 180-2532 แผ่นใยไม้อัดแข็ง MASCI SGS
181 181-2530 กาวโพลิไวนิลอะซีเทตอิมัลชัน MASCI SGS TUVN NPC
182 182-2545 สำลีที่ใช้ในการแพทย์ MASCI SGS TUVN
183 183-2547 โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek TISTI PTEC TUVS
184 184-2527 หนังซับใน MASCI SGS TUVN
185 185-2527 หนังพื้นรองเท้า MASCI SGS TUVN
186 186-2529 หนังหน้ารองเท้าชนิดฟอกโครม MASCI SGS TUVN
187 187-2519 น้ำผลไม้สควอช MASCI SGS TUVN BVC
188 188-2547 ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง MASCI SGS TUVN GCS
189 189-2519 ท่อดินเผาเคลือบระบายน้ำโสโครก MASCI SGS TUVN
190 190-2519 นมแปลงไขมัน MASCI SGS TUVN
191 191-2531 ตัวเก็บประจุสำหรับใช้ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์และหลอดปล่อยประจุอื่น MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek
192 192-2549 บานประตูแผ่นไม้ประกอบ MASCI SGS
193 193-2519 ไม้ปูพื้นลิ้นร่องรอบตัวหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า MASCI SGS
194 194-2535 ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ MASCI SGS TUVN BVC
196 196-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกหลายชั้น MASCI SGS TAI TUVN BVC
197 197-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกเทมเปอร์ MASCI SGS TAI TUVN BVC
198 198-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกโซนเทมเปอร์ MASCI SGS TAI TUVN BVC
199 199-2534 ซิป SGS TUVN
200 200-2536 ลวดเสียบกระดาษ MASCI SGS TUVN
203 203-2520 น้ำมันมะพร้าว MASCI SGS TUVN BVC
204 204-2527 หนังดิบ MASCI SGS TUVN
205 205-2530 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดแขวนเพดาน MASCI EEI SGS TUVN BVC GCS Intertek
206 206-2520 หมุดย้ำเหล็กสำหรับหม้อน้ำและเรือเดินทะเล MASCI SGS TUVN
207 207-2530 คลอรีนเหลว MASCI SGS TUVN
208 208-2521 ลวดตาข่ายเคลือบสังกะสี MASCI SGS TUVN
209 209-2532 เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย MASCI EEI SGS TUVN BVC GCS Intertek PTEC
212 212-2520 ผ้าคลัตช์สำหรับรถยนต์ MASCI SGS TUVN BVC
213 213-2552 คอนกรีตผสมเสร็จ MASCI SGS TUVN GCS
214 214-2530 กระดาษชำระ MASCI SGS TUVN
215 215-2530 กระดาษเช็ดหน้า MASCI SGS TUVN
216 216-2524 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ MASCI SGS TUVN NPC
217 217-2549 กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรม MASCI SGS TUVN
218 218-2520 อะลูมิเนียมชุบผิว MASCI SGS TUVN
219 219-2552 แผ่นยิปซัม MASCI SGS TUVN BVC GCS
220 220-2536 ผงขัด MASCI SGS TUVN
221 221-2541 ซิงก์ออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป MASCI SGS TUVN
222 222-2539 น้ำยาดัดผม MASCI SGS TUVN
223 223-2543 วัสดุจำพวกปูนไลม์เกษตรกรรม MASCI SGS TUVN GCS
224 224-2533 ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ MASCI SGS TUVN GCS
225 225-2542 ไฮโปคลอไรต์ MASCI SGS TUVN
226 226-2525 ลวดทองแดงกลมตันเคลือบน้ำยาโพลิเอสเตอร์ MASCI SGS TUVN GCS
227 227-2525 ลูกถ้วยล้อ : ปอร์ซเลน MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek
228 228-2541 แถบกาวเซลโลเฟน MASCI SGS TUVN
229 229-2540 อะเซทิลีน MASCI SGS TUVN
231 231-2528 หัวเทียน MASCI SGS TAI TUVN
232 232-2527 หนังเฟอร์นิเจอร์ MASCI SGS TUVN
233 233-2520 ผลิตภัณฑ์ครั่ง SGS TUVN
234 234-2548 ลิปสติก MASCI SGS TUVN
236 236-2548 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek PTEC TUVS
237 237-2552 แหวนยางสำหรับท่อน้ำ MASCI SGS TUVN NPC
238 238-2520 ถังน้ำเหล็กอาบสังกะสี MASCI SGS TUVN
239 239-2530 กระดาษเช็ดมือ MASCI SGS TUVN
240 240-2530 กระดาษเช็ดปาก MASCI SGS TUVN
241 241-2543 ปูนขาวสำหรับงานก่อสร้าง MASCI SGS TUVN GCS
242 242-2533 ซอสพริก MASCI SGS TUVN
245 245-2520 ไฟฉาย MASCI EEI SGS TUVN Intertek
246 246-2539 มะเขือเทศในภาชนะบรรจุ MASCI SGS TUVN BVC
247 247-2552 ด้ายเย็บพอลิเอสเทอร์ MASCI SGS TUVN THTI
248 248-2531 ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง MASCI SGS TUVN BVC
249 249-2540 ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียวต่อด้วยเกลียว MASCI SGS TUVN BVC
251 251-2545 ผ้าโปร่งดูดซึม ผ้าพันแผลและผ้าซับ MASCI SGS TUVN
252 252-2521 น้ำซีอิ๊ว MASCI SGS TUVN
253 253-2521 แหและอวน : ไนลอนและโพลิเอทิลีน MASCI SGS TUVN GCS THTI
254 254-2529 โครงรถจักรยาน MASCI SGS
255 255-2521 กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายของถังก๊าซ MASCI SGS
256 256-2540 ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา MASCI SGS TUVN
257 257-2549 น้ำบริโภค MASCI SGS TUVN
258 258-2521 แหวนรองแบบเรียบ MASCI SGS TUVN
259 259-2521 แหวนรองแบบสปริง MASCI SGS TUVN
260 260-2521 แหวนรองแบบฟัน MASCI SGS TUVN
263 263-2521 แยม เยลลี และมาร์มาเลด MASCI SGS TUVN
264 264-2521 กุ้งกระป๋อง MASCI SGS TUVN BVC
267 267-2528 วงล้อรถจักรยาน MASCI SGS
268 268-2521 กลูโคสซีรัป MASCI SGS TUVN
269 269-2521 เนื้อมะพร้าวแห้ง MASCI SGS TUVN BVC
270 270-2521 เดกซโตรสโมโนไฮเดรต MASCI SGS TUVN
271 271-2548 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป MASCI SGS TUVN
272 272-2549 สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป MASCI SGS TUVN BVC GCS NPC
273 273-2521 อะซีโตน MASCI SGS TUVN
274 274-2521 แป้งมันสำปะหลัง MASCI SGS TUVN
275 275-2521 กากเนื้อมะพร้าวแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ MASCI SGS TUVN
276 276-2532 ท่อเหล็กกล้า MASCI SGS TAI TUVN BVC
277 277-2532 ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี MASCI SGS TAI TUVN BVC
278 278-2521 กระดาษเซลลูโลสวัดดิง MASCI SGS TUVN
279 279-2525 ลูกถ้วยก้านตรง : ปอร์ซเลน MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek
280 280-2529 ลูกถ้วยยึดโยง : ปอร์ซเลน MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek
282 282-2521 คอร์นบีฟกระป๋อง MASCI SGS TUVN BVC
283 283-2534 กระดาษแข็งเพื่อการพิมพ์ MASCI SGS TUVN
284 284-2530 อะลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่าง ๆ MASCI SGS TUVN BVC
287 287-2533 กระดาษพิมพ์และเขียน MASCI SGS TUVN
288 288-2535 น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค MASCI SGS TUVN BVC
289 289-2521 ลิ่มและร่องลิ่ม MASCI SGS TUVN
290 290-2521 ใบเลื่อยตัดโลหะ MASCI SGS TUVN
291 291 เล่ม 1-2530 สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 1 ผลิตภัณฑ์ขั้น A และ B MASCI SGS TUVN
291 291 เล่ม 2-2530 สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 2 ผลิตภัณฑ์ขั้น B (เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านปเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์) MASCI SGS TUVN
291 291 เล่ม 3-2530 สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 3 ผลิตภัณฑ์ขั้น C MASCI SGS TUVN
292 292-2522 เนื้อปูกระป๋อง MASCI SGS TUVN
293 293-2541 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ MASCI EEI SGS TUVN GCS TISTI
294 294-2522 เครื่องสำอาง : สิ่งปรุงพ่นแต่งผมชนิดแอโรซอล MASCI SGS TUVN
295 295-2547 ผ้าอนามัยใช้ภายนอก MASCI SGS TUVN
297 297-2529 พริกไทย MASCI SGS TUVN
298 298-2522 แผ่นอะคริลิก MASCI SGS TUVN
299 299-2525 ลวดทองแดงกลมตันเคลือบน้ำยาโพลิเอสเตอร์-อิมีด MASCI SGS TUVN GCS
300 300-2531 สลักโซ่ตีนตะขาบ MASCI SGS TUVN
301 301-2531 ปลอกสลักโซ่ตีนตะขาบ MASCI SGS TUVN
302 302-2531 ข้อโซ่ตีนตะขาบ MASCI SGS TUVN
303 303-2548 ทองรูปพรรณ SGS TUVN
304 304-2524 เมนทอล MASCI SGS TUVN
305 305-2522 มะเขือเทศเข้มข้นในภาชนะบรรจุ MASCI SGS TUVN BVC
306 306-2541 วงล้อรถจักรยานยนต์ MASCI SGS TAI TUVN BVC
307 307-2522 เดกซโตรสอันไฮดรัส MASCI SGS TUVN
308 308-2522 ทองแดงสำหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : ลวดกลม MASCI SGS TUVN BVC GCS
309 309-2525 ยาจุดกันยุง MASCI SGS TUVN BVC
310 310-2522 ท่อเหล็กกล้าสำหรับทำรถจักรยาน MASCI SGS
311 311-2522 ซี่ล้อรถจักรยาน MASCI SGS
312 312-2522 น้ำมันเปปเปอร์มินต์ MASCI SGS TUVN
313 313-2531 มุ้งลวดอะลูมิเนียมกันแมลง MASCI SGS TUVN BVC
315 315-2548 โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป MASCI SGS TUVN
316 316-2537 แคลเซียมคาร์ไบด์ MASCI SGS TUVN
317 317-2522 มือจับรถจักรยาน MASCI SGS
318 318-2552 ปลาสเตอร์แบบม้วน : ผ้าเคลือบกาวซิงก์ออกไซค์ MASCI SGS TUVN
319 319 เล่ม 1-2551 ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 1 ปูนสุก SGS TUVN GCS
319 319 เล่ม 2-2551 ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 2 ปูนขาว SGS TUVN GCS
319 319 เล่ม 3-2551 ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 3 ปูนหิน SGS TUVN GCS
320 320-2522 เนื้อมะพร้าวอบแห้ง MASCI SGS TUVN BVC
321 321-2530 กระดาษทำลูกฟูก MASCI SGS TUVN BVC
322 322-2522 แท่งมีดเหล็กกล้าความเร็วสูง MASCI SGS TUVN
323 323-2522 ปลาหมึกแห้งปรุงรส MASCI SGS TUVN
324 324-2522 ซี่ล้อรถจักรยานยนต์ MASCI SGS
325 325-2532 อะลูมิเนียมเปลว MASCI SGS TUVN BVC
326 326-2525 ลูกถ้วยยึดสาย : ปอร์ซเลน MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek
327 327-2553 สีเคลือบเงาแอลคีด MASCI SGS TUVN BVC GCS NPC
328 328-2551 สีอะลูมิเนียมรองพื้นสำหรับงานไม้ MASCI SGS TUVN GCS NPC
329 329-2542 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทกรดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก MASCI SGS TUVN NPC
330 330-2530 มันสำปะหลังอัดเม็ดแข็ง MASCI SGS TUVN
331 331-2523 อะลูมิเนียมแผ่นหนาและแผ่นบาง MASCI SGS TUVN BVC
332 332-2537 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง MASCI SGS TUVN BVC
333 333-2546 คาร์บอนแบล็กสำหรับอุตสาหกรรมยาง MASCI SGS TUVN
334 334-2528 โซ่รถจักรยานยนต์ MASCI SGS TUVN BVC
336 336-2538 กลีเซอรีนดิบ MASCI SGS TUVN NPC
337 337-2545 กลีเซอรีนบริสุทธิ์ MASCI SGS TUVN NPC
338 338 เล่ม 1-2530 หมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 1 ผลิตภัณฑ์ขั้น A และ B MASCI SGS TUVN
338 338 เล่ม 2-2530 หมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 2 ผลิตภัณฑ์ขั้น C MASCI SGS TUVN
340 340-2528 ท่อไอเสียรถยนต์ MASCI SGS TAI TUVN BVC
341 341-2543 ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ MASCI SGS TAI TUVN BVC
342 342-2523 บังโคลนรถจักรยาน MASCI SGS
343 343-2523 ก๊อกน้ำ MASCI SGS TUVN
344 344-2549 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek TISTI PTEC
345 345-2523 ตู้เหล็กเก็บบัตรในสำนักงาน MASCI SGS TUVN
346 346-2552 ปากกาลูกลื่น SGS TUVN
347 347-2552 ไส้ปากกาลูกลื่น SGS
348 348-2540 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ MASCI SGS TUVN BVC GCS
349 349-2548 เหล็กลวดคาร์บอนสูง MASCI SGS TUVN BVC
350 350-2523 กลูโคสซีรัปผง MASCI SGS TUVN
351 351-2527 โซ่รถจักรยาน MASCI SGS
352 352-2523 ตะเกียบหน้ารถจักรยาน MASCI SGS
353 353-2532 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู MASCI SGS TUVN
354 354-2528 ลูกถ้วยแขวน : ปอร์ซเลน MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek
355 355-2526 ก้านเหล็กสำหรับลูกถ้วยก้านตรง MASCI SGS TUVN GCS Intertek
356 356-2531 น้ำมันเครื่อง MASCI SGS
356 356 เล่ม 2-2541 น้ำมันเครื่อง ( เล่ม2) MASCI
357 357-2551 สีรองพื้นสำหรับงานไม้ MASCI SGS TUVN GCS
359 359-2530 ภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ MASCI SGS TUVN
360 360-2530 กาวเรซินสังเคราะห์ (พีโนลิกและอะมิโนปลาสติก) สำหรับไม้ MASCI SGS TUVN NPC
361 361-2524 ยางประสานสำหรับแบตเตอรี่ MASCI SGS TUVN NPC
362 362-2548 ขวดยาแก้วบรรจุยาน้ำ MASCI SGS
363 363-2524 ขวดยาแก้วสำหรับบรรจุยาน้ำที่ใช้รับประทาน ขนาดระบุ 2 000 ถึง 4 000 MASCI SGS
364 364-2524 จานโซ่และขาจานโซ่รถจักรยาน MASCI SGS
365 365-2532 ตะกั่วบัดกรี : แท่ง MASCI SGS TUVN
366 366-2547 เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย MASCI EEI SGS TUVN BVC GCS Intertek TISTI PTEC TUVS
367 367 เล่ม 1-2532 ยางรถยนต์ เล่ม 1 สมรรถนะที่ต้องการและการทดสอบ MASCI SGS TAI TUVN
368 368-2538 หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม MASCI SGS TAI TUVN
369 369-2539 หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ MASCI SGS TAI TUVN BVC
370 370-2552 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน MASCI SGS TAI TUVN BVC
371 371-2530 แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน MASCI SGS
372 372-2541 เงาะสอดไส้สับปะรดในภาชนะบรรจุ MASCI SGS TUVN BVC
373 373-2524 แป้งสาลีชนิดทำเค้ก MASCI SGS TUVN
374 374-2524 แป้งสาลีชนิดทำขนมปัง MASCI SGS TUVN
375 375-2524 แป้งสาลีชนิดเอนกประสงค์ MASCI SGS TUVN
376 376-2524 หมุดเกลียวหัวจมหกเหลี่ยม : ผลิตภัณฑ์ขั้น A MASCI SGS TUVN
378 378-2531 กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น MASCI SGS TUVN GCS
379 379-2543 กระเบื้องหินขัดปูพื้น MASCI SGS TUVN GCS
381 381-2543 หน้าจานเหล็กหล่อ MASCI SGS TUVN
382 382-2531 ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นปีกผีเสื้อ MASCI SGS TUVN
383 383-2529 ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง MASCI SGS TUVN
384 384-2543 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง MASCI SGS TUVN GCS Intertek
385 385-2524 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังห้อง MASCI EEI SGS TUVN
386 386-2531 เทปใช้ในงานไฟฟ้า : พลาสติไซซ์โพลิไวนิลคลอไรด์ MASCI SGS TUVN NPC
388 388-2534 หม้อน้ำรถยนต์ MASCI SGS TAI TUVN BVC
390 390-2552 สีอะลูมิเนียม MASCI SGS TUVN GCS NPC
391 391-2524 นมผง MASCI SGS TUVN
392 392-2529 เคตชัปมะเขือเทศ MASCI SGS TUVN
393 393-2548 ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป MASCI SGS TUVN
394 394-2524 กากน้ำตาลชนิดผลิตผลพลอยได้ MASCI SGS TUVN
395 395-2524 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ MASCI SGS TUVN GCS
396 396-2549 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ MASCI SGS TUVN GCS
397 397-2524 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง MASCI SGS TUVN GCS
398 398-2537 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง MASCI SGS TUVN GCS
399 399-2524 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จขนาดสั้น MASCI SGS TUVN GCS
400 400-2549 เส้นหมี่ MASCI SGS TUVN
401 401-2534 สีรองพื้นซิงก์โครเมต MASCI SGS TUVN GCS NPC
402 402-2532 แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมยาง MASCI SGS TUVN
403 403-2532 แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมสีและพลาสติก MASCI SGS TUVN
404 404-2540 ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียว MASCI SGS TUVN
406 406-2525 อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือสำหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : คุณสมบัติทั่วไป MASCI SGS TUVN GCS
407 407-2525 อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือสำหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : เส้นกลม MASCI SGS TUVN GCS
408 408-2553 ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง MASCI SGS TUVN GCS TISTI
410 410-2525 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ช้อน ส้อม และมีด MASCI SGS TUVN GCS
411 411-2525 หมุดเกลียวหัวแบนผ่า MASCI SGS TUVN
412 412-2525 หมุดเกลียวหัวจมแบนผ่า MASCI SGS TUVN
413 413-2525 หมุดเกลียวหัวจมนูนผ่า MASCI SGS TUVN
414 414-2525 หมุดเกลียวหัวกะทะผ่า MASCI SGS TUVN
415 415-2551 สีจราจร MASCI SGS TUVN GCS NPC
416 416-2548 ฉนวนไฟฟ้า-การจัดประเภททางความร้อน MASCI SGS TUVN GCS
417 417-2548 ขวดยาแก้วบรรจุยาเม็ด MASCI SGS
418 418-2525 โซ่ส่งกำลัง MASCI SGS TUVN
419 419-2525 เกลียวสำหรับรถจักรยาน MASCI SGS
420 420-2540 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง MASCI SGS TUVN BVC GCS
421 421-2525 ไม้แปรรูป : ข้อกำหนดทั่วไป MASCI SGS
422 422-2530 ไม้สักแปรรูป MASCI SGS
423 423-2530 ไม้กระยาเลยแปรรูป MASCI SGS
424 424-2530 ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป MASCI SGS
425 425-2525 สับปะรดเยือกแข็ง MASCI SGS TUVN BVC
426 426-2525 ผ้าใบไวนิลอนชนิดเคลือบพีวีซี MASCI SGS TUVN GCS THTI
427 427-2531 ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ MASCI SGS TUVN
428 428-2525 ปลาหมึกเยือกแข็ง MASCI SGS TUVN
429 429-2548 น้ำพริกแกงและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส MASCI SGS TUVN
430 430-2525 หอยลายกระป๋อง MASCI SGS TUVN
431 431-2529 ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก MASCI SGS TUVN
432 432-2529 ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบลิ้นยกสำหรับใช้งานทั่วไป MASCI SGS TUVN
433 433-2539 โซเดียมซิลิเคตเหลวสำหรับงานอุตสาหกรรม MASCI SGS TUVN NPC
434 434-2525 ปลาหมึกกระป๋อง MASCI SGS TUVN
435 435-2548 ถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้ว MASCI SGS TUVN NPC
436 436-2525 ตู้เหล็กเก็บบัตรดัชนี MASCI SGS TUVN
437 437-2529 ตู้นิรภัยกันไฟแบบประตู MASCI SGS TUVN
438 438-2556 ถุงเท้าใช้งานทั่วไป MASCI SGS TUVN GCS THTI
439 439-2556 ถุงเท้านักเรียน MASCI SGS TUVN GCS THTI
441 441-2525 แผ่นฟางอัด MASCI SGS
442 442-2525 แผ่นฝอยไม้ซีเมนต์อัดชนิดใช้งานทั่วไป MASCI SGS GCS
443 443-2525 เครื่องสำอาง : แป้งฝุ่น MASCI SGS TUVN
444 444-2549 วุ้นเส้น MASCI SGS TUVN
445 445-2530 คอนกรีตบล็อกกลวงสำหรับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป MASCI SGS TUVN GCS
448 448-2525 สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม MASCI EEI SGS TUVN GCS
449 449-2530 เหล็กคร่าวเพดานแบบแขวน MASCI SGS TUVN
450 450-2528 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว MASCI SGS
451 451-2526 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : จาน ถ้วย ชาม และถาด MASCI SGS TUVN GCS
452 452-2526 หมึกพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์และออฟเซ็ต MASCI SGS TUVN
454 454-2526 หม้อแปลงไฟฟ้านิรภัย MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek
455 455-2537 ตู้เย็นสำหรับใช้ในบ้าน MASCI EEI SGS TUVN BVC
456 456-2526 พริกแห้ง MASCI SGS TUVN
457 457-2526 พริกป่น MASCI SGS TUVN
458 458-2526 ขิงแห้ง MASCI SGS TUVN
459 459-2526 ขิงดองเกลือ MASCI SGS TUVN
460 460-2526 ชาใบ (ชาจีน) MASCI SGS TUVN
461 461-2526 ชาผง (ชาฝรั่ง) MASCI SGS TUVN
462 462-2548 ซุปกึ่งสำเร็จรูป MASCI SGS TUVN
463 463-2544 สารละลายซอร์บิทอล MASCI SGS TUVN
464 464-2544 กรดซิทริก MASCI SGS TUVN
466 466-2550 น้ำมันสน MASCI SGS TUVN GCS
467 467-2526 เครื่องสำอาง : แป้งน้ำ MASCI SGS TUVN
468 468-2550 ไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช MASCI SGS TUVN NPC
469 469-2526 สีซีเมนต์ MASCI SGS TUVN GCS NPC
470 470-2526 น้ำผึ้ง MASCI SGS TUVN
471 471-2526 ค้อนหัวกลม MASCI SGS TUVN
472 472-2526 จานโซ่รถจักรยานยนต์ MASCI SGS TUVN BVC
473 473-2526 พลวง MASCI SGS TUVN
474 474-2542 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทเหลวสำหรับถ้วยชาม MASCI SGS TUVN NPC
475 475-2526 ผลิตภัณฑ์มะกะโรนี MASCI SGS TUVN
476 476-2528 กระดาษไขอัดสำเนา MASCI SGS TUVN
477 477-2526 เครื่องสำอาง : ครีมและโลชันล้างหน้า MASCI SGS TUVN
478 478-2526 เครื่องสำอาง : ครีมและโลชันทาผิว MASCI SGS TUVN
479 479-2541 วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน MASCI SGS
480 480-2550 ชันสน MASCI SGS TUVN
481 481-2542 กรดสเตียริก MASCI SGS TUVN
482 482-2542 กรดโอลีอิก MASCI SGS TUVN
483 483-2542 กรดไขมันมะพร้าว MASCI SGS TUVN
484 484-2542 กรดไขมันถั่วเหลือง MASCI SGS TUVN
485 485-2542 ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดินเผา SGS
486 486-2527 ใยแก้ว MASCI SGS TUVN GCS
487 487-2526 แผ่นใยแก้ว MASCI SGS TUVN GCS
488 488-2526 ท่อใยแก้ว MASCI SGS TUVN GCS
490 490-2526 เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า MASCI SGS TUVN
491 491-2547 ไม้จิ้มฟัน SGS TUVN
492 492-2526 ผลไม้ผสมในภาชนะบรรจุ MASCI SGS TUVN BVC
493 493-2526 แถบกระดาษกาวน้ำ MASCI SGS TUVN
494 494-2526 ผ้าสำลีแบบทอ MASCI SGS TUVN THTI
495 495-2526 ถังพลาสติก MASCI SGS TUVN NPC
496 496-2550 ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ MASCI SGS TUVN BVC GCS NPC
497 497-2526 ไม้แปรรูปอบ MASCI SGS
498 498-2527 เชือกปอ MASCI SGS TUVN THTI
499 499-2526 ตะปูเกลียวหัวผ่า MASCI SGS TUVN
502 502-2547 หลอดยาฉีด MASCI
503 503-2547 ขวดยาฉีดแก้ว : ทำจากหลอดแก้ว MASCI SGS
504 504-2527 วงกบและกรอบบานไม้สำหรับประตูและหน้าต่าง MASCI SGS
505 505-2541 กระเป๋าน้ำร้อนยาง MASCI SGS
506 506-2527 ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวฟิวส์ MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek
507 507-2527 ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวยึดฟิวส์ MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek
508 508-2545 อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์คอมเพรสด์เจลสำหรับอุตสาหกรรมยา MASCI SGS TUVN
509 509-2527 อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เจลแห้งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยา MASCI SGS TUVN
514 514-2531 เชือกลวดเหล็กกล้า MASCI SGS TUVN
515 515-2539 ยารักษาเนื้อไม้ประเภทละลายในน้ำ MASCI SGS TUVN
516 516-2531 ไม้อัดน้ำยาซีซีเอ MASCI SGS
517 517-2527 ขวดพลาสติกสำหรับบรรจุยาเม็ดและแคปซูล MASCI SGS
518 518-2527 ตู้เหล็กเก็บเอกสารกันไฟแบบลิ้นชัก MASCI SGS TUVN
519 519-2527 น้ำมะม่วงปรุงในภาชนะบรรจุ MASCI SGS TUVN
520 520-2550 ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส MASCI SGS TUVN BVC GCS NPC
521 521-2527 กาวยาง MASCI SGS TUVN NPC
522 522-2527 กาแฟคั่ว MASCI SGS TUVN
523 523-2528 รองเท้าหนังนิรภัย MASCI SGS TUVN
524 524-2539 ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน MASCI SGS TUVN
525 525-2539 เมทานอลอุตสาหกรรม MASCI SGS TUVN NPC
526 526-2527 ฟิวส์ขนาดเล็ก : ตัวฟิวส์ MASCI EEI GCS
526 526 เล่ม 2-2555 ฟิวส์ขนาดเล็กเล่ม 2 ตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์ EEI
526 526 เล่ม 6-2555 ฟิวส์ขนาดเล็กเล่ม 6 ตัวยึดฟิวส์สำหรับฟิวส์คาร์ทริดจ์ขนาดเล็ก EEI
527 527-2527 ฟิวส์ขนาดเล็ก : ตัวยึดฟิวส์ MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek
528 528-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป MASCI SGS TUVN BVC GCS
529 529-2552 ผ้าร่ม MASCI SGS TUVN THTI
530 530-2527 สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (ฟอร์มาลิน) MASCI SGS TUVN
531 531-2546 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ MASCI SGS
532 532-2546 ขวดแก้วสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อที่ให้ทางหลอดเลือด MASCI SGS
533 533-2530 ท่อเหล็กหล่อสำหรับระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ MASCI SGS TUVN
534 534-2527 ผ้าสำลีแบบถัก MASCI SGS TUVN THTI
535 535-2540 กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา MASCI SGS TUVN GCS
536 536-2527 เหล็กหล่อเทา MASCI SGS TUVN
537 537-2527 เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม MASCI SGS TUVN
538 538-2548 ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว MASCI SGS TISTI
539 539-2546 คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์ MASCI SGS TUVN BVC
540 540-2545 ออกซิเจนการแพทย์ MASCI SGS TUVN BVC
541 541-2545 ออกซิเจนอุตสาหกรรม MASCI SGS TUVN
542 542-2549 วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง MASCI SGS TUVN
543 543-2550 ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง MASCI SGS TUVN
545 545-2528 กระดาษคาร์บอน MASCI SGS TUVN
546 546-2540 กระดาษทรายน้ำ MASCI SGS TUVN
547 547-2541 อิฐทนไฟไฟร์เคลย์ MASCI SGS TUVN GCS
548 548-2541 อิฐทนไฟอะลูมินาสูง MASCI SGS TUVN GCS
549 549-2528 คอนกรีตทนไฟ MASCI SGS TUVN GCS
550 550-2528 กล่องกระดาษลูกฟูก MASCI SGS TUVN
551 551-2528 อิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐโครม MASCI SGS TUVN
552 552-2528 อิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐแมกนีไซต์ MASCI SGS TUVN
553 553-2528 อิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐโครม-แมกนีไซต์และแมกนีไซต์-โครม MASCI SGS TUVN
554 554-2528 อิฐทนไฟฉนวน MASCI SGS TUVN GCS
555 555-2528 แผ่นพลาสติกโพลิเอทิลีนสำหรับกรุแหล่งน้ำ MASCI SGS TUVN
556 556-2528 ปูนทนไฟ MASCI SGS TUVN GCS
559 559-2528 น้ำยาซิลิโคนกันน้ำสำหรับงานก่อ MASCI SGS TUVN
560 560-2528 ยารักษาเนื้อไม้ประเภทน้ำมัน : ครีโอโซตจากน้ำมันดินถ่านหิน MASCI SGS
561 561-2549 สีแล็กเกอร์ไนโตรเซลลูโลส MASCI SGS TUVN GCS NPC
562 562-2549 แล็กเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส MASCI SGS TUVN GCS NPC
563 563-2528 ลูกถ้วยแขวน : แก้วเหนียว MASCI SGS TUVN Intertek
564 564-2546 ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน MASCI SGS TUVN
565 565-2528 ลวดเหล็กกล้าดึงแข็ง MASCI SGS TUVN
566 566-2528 มวลผสมคอนกรีต SGS GCS
567 567-2528 แผ่นกั้นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด SGS Intertek
568 568-2540 คาร์บอนไดออกไซด์อุตสาหกรรม MASCI SGS TUVN
569 569-2545 โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม MASCI SGS TUVN NPC
570 570-2528 แถบยางยืด MASCI SGS TUVN NPC
571 571-2528 ยางนอกรถจักรยาน MASCI SGS TAI TUVN
572 572-2528 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดส่ายรอบตัว MASCI EEI SGS TUVN BVC GCS Intertek
573 573-2528 กาแฟสำเร็จรูป MASCI SGS TUVN
574 574-2528 ขวดแก้วบรรจุสุราชนิดฝาเกลียว MASCI SGS TUVN BVC
575 575-2535 แผ่นพลาสติกอ่อนโพลิไวนิลคลอไรด์สำหรับกรุแหล่งน้ำ MASCI SGS TUVN
576 576-2546 แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต MASCI SGS TUVN GCS
579 579-2528 หัวผักกาดเค็มปรุงรส MASCI SGS TUVN
580 580-2528 จานโซ่ส่งกำลัง MASCI SGS TUVN
581 581-2528 ค้อนหัวแบน MASCI SGS TUVN
582 582-2531 กะทิสำเร็จรูป MASCI SGS TUVN BVC
583 583-2528 กะทิผง MASCI SGS TUVN BVC
584 584-2528 ขิงผงสำเร็จรูป MASCI SGS TUVN
585 585-2528 กาแฟเมล็ด MASCI SGS TUVN
586 586-2528 กล้วยอบ MASCI SGS TUVN BVC
588 588-2528 ไม้รองรับสินค้า MASCI SGS
590 590-2528 ไก่สดเยือกแข็ง MASCI SGS TUVN
591 591-2544 น้ำมันเบรกยานยนต์ MASCI SGS
592 592-2528 แกนหลอดกระดาษ MASCI SGS TUVN
593 593-2530 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบชนิดใช้มือดึง MASCI SGS TUVN
595 595-2528 ยิปซัม SGS
596 596-2531 กลอน : ทองเหลืองและอะลูมิเนียมชนิดอัดรีด MASCI SGS TUVN
597 597-2528 ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม MASCI SGS TUVN
598 598-2547 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง MASCI SGS TUVN GCS
599 599-2528 หลอดแก้วสำหรับทำหลอดฟลูออเรสเซนต์ MASCI SGS TUVN Intertek
600 600-2528 ขิงแห้งป่น MASCI SGS TUVN
601 601-2546 ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : เออร์เทนแวร์ MASCI SGS TUVN
602 602-2546 ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : สโตนแวร์ MASCI SGS TUVN
603 603-2546 ภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร MASCI SGS TUVN
604 604-2529 อุปกรณ์ประกอบท่อเหล็กหล่อ MASCI SGS TUVN
605 605-2552 ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง MASCI SGS TUVN NPC
606 606-2549 แผ่นสะท้อนแสงสำหรับควบคุมการจราจร SGS TUVN
607 607-2550 สีกันเพรียงไวนิล MASCI SGS TUVN GCS NPC
608 608-2529 สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้า MASCI SGS TUVN GCS NPC
609 609-2529 สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีรองทับหน้า (สีพื้น) MASCI SGS TUVN GCS NPC
610 610-2552 น้ำยาลอกสี MASCI SGS TUVN
611 611-2529 กระจกแว่นตา : แก้ว MASCI SGS TUVN
612 612-2549 แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว MASCI SGS TUVN
613 613-2529 กระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนังภายใน MASCI SGS TUVN
614 614-2529 กระเบื้องดินเผาบุผนังภายนอก MASCI SGS TUVN
615 615-2529 ค้อนหงอน MASCI SGS TUVN
616 616-2529 ปลาสดแล่เยือกแข็ง MASCI SGS TUVN
617 617-2529 ปลาสดทั้งตัวเยือกแข็ง MASCI SGS TUVN
618 618-2529 สารยึดสำหรับสีและวาร์นิช : แอลขีดเรซิน MASCI SGS TUVN NPC
619 619-2529 แถบกระดาษกาวย่น MASCI SGS TUVN
621 621-2529 ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร MASCI SGS TUVN GCS
622 622-2529 ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป MASCI SGS TUVN GCS
625 625-2548 ถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ MASCI SGS
626 626-2529 ตะแกรงท้ายรถจักรยาน MASCI SGS
627 627-2529 ขาตั้งรถจักรยาน MASCI SGS
628 628-2529 หุ้มโซ่รถจักรยาน MASCI SGS
629 629-2529 แกนกระโหลกรถจักรยาน MASCI SGS
630 630-2531 ตลับฟรีรถจักรยาน MASCI SGS
631 631-2529 บันไดรถจักรยาน MASCI SGS
632 632-2551 พอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน MASCI SGS TUVN NPC
633 633-2531 ลูกยางสีข้าว MASCI SGS TUVN
634 634-2529 ไขผึ้ง SGS TUVN
636 636-2529 หลอดบีบ : อะลูมิเนียม MASCI SGS TUVN
637 637-2529 แป้งข้าวโพด MASCI SGS TUVN
638 638-2529 แป้งข้าวเจ้า MASCI SGS TUVN
639 639-2548 แป้งข้าวเหนียว MASCI SGS TUVN
640 640 เล่ม 1-2553 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม MASCI SGS NPC
640 640 เล่ม 2-2553 เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม MASCI SGS NPC
640 640 เล่ม 3-2553 เอทานอลใช้เป็นเชื้อเพลิง MASCI SGS NPC
641 641-2529 เมล็ดงา MASCI SGS TUVN
642 642-2529 ท่อยางทนความดันอากาศ MASCI SGS TUVN NPC
643 643-2529 เหล็กหล่ออบเหนียว MASCI SGS TUVN
644 644-2529 เหล็กเพลาดำ MASCI SGS TUVN
645 645-2529 ปลาแมกเกอเรลกระป๋อง MASCI SGS TUVN
646 646-2529 อานรถจักรยาน MASCI SGS
648 648-2529 ยาทากันยุง SGS TUVN
649 649-2529 ไส้ดินสอดำ SGS TUVN
650 650-2529 ดินสอดำ SGS TUVN
651 651-2535 ยางในรถยนต์ MASCI SGS TAI TUVN BVC
652 652-2532 ยางในรถจักรยาน MASCI SGS TAI TUVN BVC
653 653-2529 ภาชนะพลาสติกและฟิล์มพลาสติกสำหรับบรรจุนมและผลิตภัณฑ์นม MASCI SGS TUVN NPC
654 654-2536 ภาชนะพลาสติกและฟิล์มพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำมันและไขมันบริโภค MASCI SGS TUVN NPC
655 655-2529 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร MASCI SGS
655 655 เล่ม 1-2529 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 1 พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทแลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน SGS NPC
657 657-2529 จานจ่ายสำหรับรถยนต์ MASCI SGS TAI TUVN
658 658-2551 ท่อยางสำหรับระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน MASCI SGS TAI TUVN BVC NPC
659 659-2529 เหล็กฉากเจาะรู MASCI SGS TUVN
660 660-2529 บันไดอะลูมิเนียม MASCI SGS TUVN
664 664-2530 เก๊กฮวยผงสำเร็จรูป MASCI SGS TUVN
665 665-2530 แคลเซียมคลอไรด์ MASCI SGS TUVN
666 666-2530 มอเตอร์สตาร์ตสำหรับรถยนต์ MASCI SGS TAI TUVN
667 667-2530 หมุดเกลียวหัวหลุมสี่แฉก MASCI SGS TUVN
668 668-2530 หมุดเกลียวปล่อยหัวผ่า MASCI SGS TUVN
669 669-2530 หมุดเกลียวปล่อยหัวหลุมสี่แฉก MASCI SGS TUVN
670 670-2530 หมุดเกลียวปล่อยหัวหกเหลี่ยม MASCI SGS TUVN
671 671-2530 หมุดเกลียวยึดไม่มีหัวชนิดหลุมหกเหลี่ยม MASCI SGS TUVN
672 672-2530 แป้นเกลียวหกเหลี่ยม MASCI SGS TUVN
673 673-2530 บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง MASCI EEI SGS TUVN
673 673 เล่ม 1 บัลลาตส์สำหรัลหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย EEI TUVN Intertek TISTI PTEC TUVS
673 673 เล่ม 2 บัลลาตส์สำหรัลหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมถรรถนะ EEI TUVN Intertek TISTI PTEC
674 674-2552 ป้ายจราจรสะท้อนแสง SGS TUVN GCS
675 675-2530 กะโหลกรถจักรยาน MASCI SGS
676 676-2530 ถ้วยลูกปืนกะโหลกรถจักรยาน MASCI SGS
677 677-2530 แหวนล็อกถ้วยลูกปืนกะโหลกรถจักรยาน MASCI SGS
678 678-2530 กระดิ่งรถจักรยาน MASCI SGS
679 679-2530 ดุมล้อรถจักรยาน MASCI SGS
680 680-2530 ห้ามล้อรถจักรยาน MASCI SGS
681 681-2530 หนังเทียมโพลิไวนิลคลอไรด์ MASCI SGS TUVN
682 682-2540 ยางนอกรถจักรยานยนต์ MASCI SGS TAI TUVN BVC
683 683-2530 ยางในรถจักรยานยนต์ MASCI SGS TAI TUVN BVC
684 684-2549 แล็กเกอร์สำหรับเคลือบของเล่น MASCI SGS TUVN GCS
685 685 เล่ม 1-2540 ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป SGS TUVN BVC
686 686-2542 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา MASCI SGS
687 687-2530 หลอดไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ MASCI SGS TAI TUVN
688 688-2530 ตะกั่วบัดกรี : ลวดมีไส้สารประสาน MASCI SGS TUVN
689 689-2530 ได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต MASCI SGS TUVN NPC
690 690-2530 ลิ้นเครื่องยนต์สันดาปภายใน MASCI SGS TUVN BVC
691 691-2547 สีอีพอกซีสำหรับงานทั่วไป MASCI SGS TUVN GCS NPC
692 692-2530 กำมะถัน MASCI SGS TUVN
693 693-2530 แม่แรงรถยนต์แบบเกลียวชนิดแพนโทกราฟ MASCI SGS TUVN
694 694-2548 เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป MASCI SGS TUVN
695 695-2530 ท่อส่งน้ำดับเพลิง : ท่อพับ MASCI SGS TUVN
696 696-2530 ลูกกวาดและทอฟฟี่ MASCI SGS TUVN
697 697-2530 ยางหุ้มขอบกระจกรถยนต์ MASCI SGS TAI TUVN BVC NPC
698 698-2530 ผ้าพลาสติกทอลายสาน MASCI SGS TUVN
699 699-2530 ตะปูเกลียวหัวหลุมสี่แฉก MASCI SGS TUVN
700 700-2530 ปลาหยอง ปลาเกล็ด และปลาแห้งป่น MASCI SGS TUVN
701 701-2530 ข้าวเกรียบ MASCI SGS TUVN
702 702-2551 รถเข็นคนไข้นอน MASCI SGS
703 703-2530 แผ่นอัดทองแดงสำหรับวงจรพิมพ์ : กระดาษเซลลูโลส-ฟีนอลิกเรซิน MASCI SGS TUVN
703 เล่ม 1 703 เล่ม 1 - 2552 แผ่นอัดทองแดง สำหรับวงจรพิมพ์ เล่ม 1 วัสดุฐานเสริมแรงหุ้มและไม่หุ้มด้วยแผ่นอัดเสริมกระดาษเซลลูโลส - ฟีนอลิกเรซิน ชั้นคุณภาพประหยัดผนึกด้วยทองแดงเปลว Intertek
704 704-2530 แผ่นอัดทองแดงสำหรับวงจรพิมพ์ : กระดาษเซลลูโลส-อิพอกไซด์เรซิน MASCI SGS TUVN Intertek
705 705-2530 แผ่นอัดทองแดงสำหรับวงจรพิมพ์ : ผ้าใยแก้ว-อิพอกไซด์เรซิน MASCI SGS TUVN Intertek
706 706-2530 สวิตช์ใบมีดมีฝาครอบ MASCI EEI SGS TUVN Intertek
707 707-2530 สีน้ำสำหรับงานศิลปศึกษา MASCI SGS TUVN NPC
708 708-2530 จานคลัตช์สำหรับรถยนต์ MASCI SGS TUVN BVC
709 709-2530 มอเตอร์เครื่องปัดน้ำฝนสำหรับรถยนต์ MASCI SGS TUVN
710 710-2530 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดระบายอากาศ MASCI EEI SGS TUVN BVC GCS Intertek
711 711-2530 ฟิล์มพลาสติกโพลิเอทิลีนสำหรับงานเกษตรกรรม MASCI SGS TUVN NPC
712 712-2530 ฟิล์มพลาสติกโพลิไวนิลคลอไรด์สำหรับงานเกษตรกรรม MASCI SGS TUVN NPC
713 713-2541 จาระบี MASCI SGS
714 714-2550 พนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ MASCI SGS TAI TUVN BVC
715 715-2553 แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ SGS TUVN
716 716-2532 ลวดเย็บกระดาษ MASCI SGS TUVN
717 717-2530 เครื่องเย็บกระดาษ MASCI SGS TUVN
718 718-2530 แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดใช้ประจำที่ MASCI SGS TUVN
719 719-2530 แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ MASCI SGS TUVN GCS
720 720-2546 ชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว MASCI SGS
721 721-2551 เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ MASCI SGS TAI TUVN BVC
722 722-2530 ปะเก็นฝาสูบสำหรับเครื่องยนต์ของรถยนต์ MASCI SGS TUVN BVC
723 723-2530 แอนไฮดรัสโซเดียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม MASCI SGS TUVN NPC
724 724-2530 ไม้บางสักต่อแผ่น MASCI SGS
726 726-2530 เบสิกโครเมียมซัลเฟตสำหรับฟอกหนัง MASCI SGS TUVN
727 727-2551 สีโคลทาร์อีพ็อกซี MASCI SGS TUVN GCS NPC
728 728-2530 เหล็กลวดเปียโน MASCI SGS TUVN
729 729-2553 กระสอบพลาสติก MASCI SGS TUVN NPC
730 730-2530 ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยอาร์ก MASCI SGS TUVN
731 731-2532 ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมพอกผิวเหล็กกล้าด้วยอาร์ก MASCI SGS TUVN
732 732-2531 ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กหล่อด้วยอาร์ก MASCI SGS TUVN
733 733-2530 สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต MASCI SGS TUVN
734 734-2530 สีอบอะมิโนแอลขีดเรซิน MASCI SGS TUVN NPC
735 735-2550 แล็กเกอร์สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร MASCI SGS TUVN
736 736-2550 สารเตรียมผิวฟอสเฟตก่อนเคลือบสี MASCI SGS TUVN
737 737-2549 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต MASCI SGS TUVN
738 738-2547 นมสด MASCI SGS TUVN
739 739-2551 สีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์ MASCI SGS TUVN GCS NPC
740 740-2551 สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ MASCI SGS TUVN GCS NPC
741 741-2553 น้ำมันละหุ่งสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน MASCI SGS TUVN BVC
742 742-2538 ขนมปังกรอบ MASCI SGS TUVN
743 743-2530 น้ำมันถั่วลิสงสำหรับบริโภค MASCI SGS TUVN BVC
744 744-2530 วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : หน้าต่างอะลูมิเนียม MASCI SGS TUVN
745 745-2530 ยางมะตอยอิมัลชันเคลือบผิววัสดุ MASCI SGS
746 746-2551 ท่อยางดูดและส่งน้ำ MASCI SGS TUVN BVC TISTI AJA NPC
747 747-2531 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต MASCI SGS TAI TUVN
748 748-2531 ปี๊ปน้ำมันก๊าด MASCI SGS TUVN
749 749-2531 ยางพื้นรองเท้า MASCI SGS TUVN NPC
750 750-2531 น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน สี และวาร์นิช MASCI SGS TUVN BVC
751 751-2531 สีโป๊รถยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลส MASCI SGS TUVN NPC
752 752-2531 ดอกเก๊กฮวยแห้ง MASCI SGS TUVN
753 753-2531 สารซักแห้งชนิดเหลว MASCI SGS TUVN NPC
754 754-2531 ตัวทำละลายซักแห้ง MASCI SGS TUVN NPC
755 755-2531 น้ำตาลทรายป่น MASCI SGS TUVN
756 756-2535 กุญแจลูกบิด MASCI SGS TUVN
757 757-2531 กุญแจคล้องสายยู MASCI SGS TUVN
758 758-2551 กระดาษหนังสือพิมพ์ MASCI SGS TUVN
759 759-2531 บานพับสำหรับประตูและหน้าต่าง : บานพับสองปีก MASCI SGS TUVN
760 760-2550 สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต MASCI SGS TUVN GCS NPC
762 762-2531 สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าของมอเตอร์สตาร์ตสำหรับรถยนต์ MASCI SGS TAI TUVN
763 763-2531 ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม MASCI SGS TUVN
764 764-2548 ชุดปีกผีเสื้อใช้ในการแพทย์ MASCI SGS
765 765-2551 แซนดิงซีลเลอร์ไนโทรเซลลูโลส MASCI SGS TUVN NPC
767 767-2531 ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรลิติกสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ MASCI EEI SGS TUVN Intertek
768 768-2544 เครื่องนวดข้าวตามแกนลูกนวด MASCI SGS TUVN
769 769-2533 ผ้ามุ้ง MASCI SGS TUVN THTI
770 770-2533 ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า MASCI SGS TUVN
771 771-2550 อุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือนสำหรับยานยนต์ MASCI SGS TAI TUVN
772 772-2531 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับรถยนต์ MASCI SGS TAI TUVN
773 773-2531 ดอกไม้ประดิษฐ์ SGS TUVN
774 774-2531 ฟลูออร์สปาร์ (ฟลูออไรต์) SGS
775 775-2531 ยางมะตอยผสมสำหรับพ่นใต้ท้องรถยนต์ MASCI SGS
776 776-2552 หลอดพลาสติกสำหรับอาหาร MASCI SGS TUVN
777 777-2552 กระบอกฉีดยาผ่านใต้ผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว MASCI SGS
778 778-2531 โครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้ MASCI SGS TUVN
779 779-2531 ซองเอกสาร MASCI SGS TUVN
780 780-2531 วุ้น MASCI SGS TUVN
781 781-2539 จุดพ่วงอุปกรณ์สำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม MASCI SGS TUVN
782 782-2539 สลักพ่วงอุปกรณ์สำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม MASCI SGS TUVN
783 783-2539 หน้าแปลนล้อสำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม MASCI SGS TUVN
785 785-2531 ถุงมือหนังสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม MASCI SGS TUVN
787 787-2551 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ MASCI SGS TAI TUVN BVC
788 788-2531 ไส้หม้อกรองอากาศที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน MASCI SGS TAI TUVN BVC
789 789-2531 ภาชนะอะลูมิเนียม MASCI SGS TUVN
790 790-2531 กาบเพลาครึ่งซีกสำหรับเครื่องยนต์ของรถยนต์ MASCI SGS TUVN
791 791-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ MASCI SGS TUVN BVC
792 792-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งราบ MASCI SGS TUVN BVC AJA
794 794-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งยอง MASCI SGS TUVN BVC
795 795-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถปัสสาวะชาย MASCI SGS TUVN BVC
796 796-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถชำระล้าง MASCI SGS TUVN BVC
797 797-2544 เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อุปกรณ์ห้องน้ำ MASCI SGS TUVN BVC
798 798-2531 น้ำเก๊กฮวยเข้มข้น MASCI SGS TUVN
799 799-2548 เจลาติน MASCI SGS TUVN
800 800-2545 ยางขอบประตูรถยนต์ MASCI SGS TAI TUVN BVC NPC
801 801-2531 นั่งร้านท่อเหล็กกล้าแบบโครงสร้างสำเร็จรูป MASCI SGS TUVN
802 802-2531 วุ้นผงสำเร็จรูปและเจลาตินผงสำเร็จรูป MASCI SGS TUVN
803 803-2531 เชือกลวดเหล็กกล้าสำหรับลิฟต์ MASCI SGS TUVN
804 804-2531 เชือกลวดเหล็กกล้าสำหรับงานยกในเหมือง MASCI SGS TUVN
805 805-2540 เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันต่ำ MASCI SGS
806 806-2531 เครื่องวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ : เครื่องส่ง MASCI SGS TAI TUVN BVC
807 807-2531 คอยล์จุดระเบิดสำหรับรถยนต์ MASCI SGS TAI TUVN
808 808-2531 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : หม้อ กระทะ ชามอ่าง ตะหลิว ทัพพี และ กระบวย MASCI SGS TUVN GCS
809 809-2531 รองเท้าบู๊ตยาง MASCI SGS TUVN
810 810-2531 รองเท้าบู๊ตพีวีซี MASCI SGS TUVN
811 811-2531 สายพานตัววีสำหรับรถยนต์ MASCI SGS TAI TUVN BVC NPC
812 812-2548 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย MASCI EEI SGS TUVN BVC
813 813-2531 ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์นั่ง MASCI SGS TAI TUVN BVC
814 814-2531 ตัวถังเปลือยของรถยนต์นั่ง MASCI SGS TAI TUVN BVC
815 815-2531 เส้นใยสั้นโพลิเอสเตอร์ MASCI SGS TUVN THTI
816 816-2538 โพลิเอทิลีนเรซิน MASCI SGS TUVN NPC
817 817-2531 อุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับรถจักรยาน MASCI SGS
818 818-2531 เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด MASCI SGS TUVN
819 819-2531 ขั้วรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว MASCI EEI SGS TUVN Intertek TUVS
821 821-2531 ปากกาสีน้ำ SGS TUVN
822 822-2531 ปากกาสีน้ำมัน SGS TUVN
823 823-2531 กงห้ามล้อสำหรับรถยนต์ MASCI SGS TAI TUVN BVC
824 824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek TISTI
825 825-2531 เชือกโพลิเอทิลีน MASCI SGS TUVN THTI
826 826-2531 กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น MASCI SGS TUVN GCS
827 827-2531 คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น MASCI SGS TUVN GCS
828 828-2546 ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ MASCI SGS TUVN GCS
829 829-2531 วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูอะลูมิเนียม MASCI SGS TUVN
830 830-2531 ถังน้ำมันรถยนต์นั่ง MASCI SGS TAI TUVN BVC
831 831-2531 เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อ MASCI SGS TUVN
832 832-2548 ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป MASCI SGS TUVN
833 833-2531 ไนโตรเซลลูโลสอุตสาหกรรม MASCI SGS TUVN
834 834-2531 สีโป๊รถยนต์ : โพลิเอสเตอร์ MASCI SGS TUVN NPC
835 835-2531 ภาชนะโลหะเคลือบสำหรับใช้ในครัวเรือน MASCI SGS TUVN GCS
836 836-2534 โพลิสไตรีนเรซิน MASCI SGS TUVN NPC
838 838-2531 สายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม MASCI SGS TUVN
839 839-2532 ท่อเบรกไฮดรอลิกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ : ท่อยาง MASCI SGS TUVN BVC NPC
840 840-2532 ผงกะหรี่ MASCI SGS TUVN
841 841-2548 สารเหลวบ่มคอนกรีต MASCI SGS TUVN
842 842-2548 กวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป MASCI SGS TUVN
844 844-2532 รถจักรยาน MASCI SGS
845 845-2532 แอนไอออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น MASCI SGS
846 846-2548 แบเรียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม MASCI SGS TUVN
847 847-2545 แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เพสต์สำหรับอุตสาหกรรมยา MASCI SGS TUVN
848 848-2532 แฮม MASCI SGS TUVN
849 849-2532 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน MASCI SGS TUVN GCS
850 850-2532 ปอซโซลาน MASCI SGS TUVN GCS
851 851-2542 แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง MASCI SGS
852 852-2532 จอบ MASCI SGS TUVN
853 853-2532 อุปกรณ์ลดความสะเทือนแบบกระบอกไฮดรอลิก MASCI SGS TUVN BVC
854 854-2536 อ่างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับล้างชาม MASCI SGS TUVN
855 855-2532 หม้อน้ำ : การสร้างทั่วไป MASCI SGS TUVN
856 856-2532 ทองแดงเจือหล่อ MASCI SGS TUVN
857 857-2532 ทองแดงเจือแท่งหล่อ MASCI SGS TUVN
859 859-2532 ลวดเปียโน MASCI SGS TUVN
860 860-2532 เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อความต้านแรงดึงสูงและเหล็กกล้าหล่อเจือต่ำ MASCI SGS TUVN
862 862-2532 บานพับสำหรับหน้าต่าง : บานพับปรับมุมชนิดฝืด MASCI SGS TUVN
863 863-2532 โครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง MASCI SGS TUVN
864 864-2532 เหล็กเพลาขาว MASCI SGS TUVN
865 865-2544 คัตแบกแอสฟัลต์ MASCI SGS
866 866-2550 มอเตอร์เหนี่ยวนำ MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek
867 867-2550 มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส : ประสิทธิภาพขั้นต่ำ MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek
868 868-2532 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ไม่รวมตัวต้นกำลัง) MASCI EEI SGS TUVN Intertek
869 869-2532 วงล้อรถยนต์ : เหล็กกล้า MASCI SGS TUVN BVC
870 870-2532 เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย MASCI EEI SGS TUVN BVC GCS Intertek PTEC
871 871-2532 กระสวยทอผ้า SGS TUVN
872 872-2532 หม้อกรองน้ำมันเครื่องชนิดถอดเปลี่ยนทั้งชุดสำหรับรถยนต์ MASCI SGS TAI TUVN BVC
873 873-2548 สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับมอร์ตาร์ MASCI SGS TUVN
874 874-2548 สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับคอนกรีต MASCI SGS TUVN
875 875-2540 เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันสูง MASCI SGS
876 876-2547 แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ MASCI SGS
877 877-2547 แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดกระทุ้ง MASCI SGS
878 878-2537 แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง MASCI SGS
879 879-2551 ไฟแช๊กก๊าซ SGS TUVN BVC GCS
880 880-2547 กระจกโฟลตใส MASCI SGS TUVN BVC AJA
881 881-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : คาร์บอนไดออกไซด์ MASCI SGS TUVN
882 882-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม MASCI SGS TUVN BVC
883 883-2532 สีอบอะคริลิกเรซิน MASCI SGS TUVN GCS NPC
885 885-2551 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek TISTI PTEC TUVS
886 886-2532 ยางรัดของ MASCI SGS TUVN NPC
888 888-2532 เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก MASCI SGS TUVN
889 889-2547 ขวดยาฉีดแก้ว : ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ MASCI SGS
890 890-2532 ขมิ้นชันแห้ง MASCI SGS TUVN
891 891-2532 เต้าเจี้ยว MASCI SGS TUVN
892 892-2532 หนังเทียมโพลิยูรีเทน MASCI SGS TUVN
893 893-2532 แท่งยางขัดข้าว MASCI SGS TUVN
894 894-2532 วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูและหน้าต่างเหล็ก MASCI SGS TUVN
895 895-2532 ท่อยางส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพก๊าซ MASCI SGS TUVN BVC TISTI AJA NPC
896 896-2549 ที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะของยานยนต์ MASCI SGS TUVN BVC
897 897-2539 ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์อุตสาหกรรม MASCI SGS TUVN
898 898-2532 ฐานรองปรับได้สำหรับนั่งร้านท่อเหล็กกล้า MASCI SGS TUVN
899 899-2532 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบ MASCI SGS TUVN
900 900-2547 ถ่านกัมมันต์ MASCI SGS TUVN
901 901-2532 แผ่นยางมะตอยปูภายในตัวถังรถยนต์ MASCI SGS
902 902-2532 ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek TISTI PTEC TUVS
903 903-2532 ดวงโคมไฟฟ้าฝัง MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek TISTI PTEC TUVS
904 904-2532 ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek TISTI PTEC TUVS
905 905-2532 ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek TISTI PTEC TUVS
906 906-2532 ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek TISTI PTEC TUVS
907 907-2532 ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek PTEC TUVS
908 908-2532 วงล้อรถยนต์ : อะลูมิเนียมเจือ MASCI SGS TAI TUVN BVC
909 909-2548 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek TISTI
910 910-2532 ท่อโพลิบิวทิลีนสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม MASCI SGS TUVN NPC
912 912-2532 น้ำมันเมล็ดนุ่นสำหรับบริโภค MASCI SGS TUVN
913 913-2550 แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง MASCI SGS TUVN
914 914-2539 กุนเชียง MASCI SGS TUVN
915 915-2543 ลิ้นสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว MASCI SGS
916 916-2532 ลูกล้อสำหรับเครื่องเรือน : ล้อยาง MASCI SGS TUVN
917 917-2532 วัสดุยารอยต่อคอนกรีตชนิดเย็น MASCI SGS
918 918-2535 อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน MASCI SGS TUVN
919 919-2532 ผลไม้แห้ง MASCI SGS TUVN
920 920-2533 หน่อไม้ในภาชนะบรรจุ MASCI SGS TUVN
921 921-2551 โต๊ะเทเบิลเทนนิส SGS TUVN
922 922-2533 จานอัดมันเม็ด MASCI SGS TUVN
923 923-2533 แถบกระดาษกาวในตัว MASCI SGS TUVN
924 924-2533 แถบพลาสติกกาวในตัว-โอเรียนเทดโพลิโพรพิลีน MASCI SGS TUVN NPC
925 925-2533 แผ่นรองรับสินค้า MASCI SGS TUVN
927 927-2533 แบไรต์สำหรับเจาะบ่อปิโตรเลียม SGS
930 930-2533 เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : เก้าอี้ทำงาน MASCI SGS TUVN
931 931-2533 เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : โต๊ะทำงาน MASCI SGS TUVN
932 932-2533 วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร MASCI SGS TUVN
933 933-2533 กรดเกลเชียลแอซีติก MASCI SGS TUVN
934 934-2533 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย MASCI EEI SGS TUVN BVC GCS Intertek TISTI PTEC
935 935-2533 เนื้อปลาบด (ซูริมิ) เยือกแข็ง MASCI SGS TUVN
936 936-2533 น้ำตาลก้อน MASCI SGS TUVN
937 937-2533 ฝาจีบ MASCI SGS TUVN
938 938-2533 ฝาเกลียวรีด MASCI SGS TUVN
939 939-2548 แบเรียมซัลเฟตสำหรับใช้ในทางเภสัชกรรม MASCI SGS TUVN
940 940-2550 ลูกฟุตบอล SGS TUVN
941 941-2550 ลูกบาสเกตบอล SGS TUVN
942 942-2550 ลูกวอลเลย์บอล SGS TUVN
943 943-2533 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต MASCI SGS TUVN
944 944-2533 เหล็กกันโคลงสำหรับรถยนต์ MASCI SGS TAI TUVN BVC
945 945-2533 ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว MASCI SGS TUVN
946 946-2533 ด้ายปักและด้ายถักฝ้าย MASCI SGS TUVN GCS THTI
947 947-2533 ยางปูพื้นรถยนต์ MASCI SGS TUVN NPC
948 948-2533 แป้งถั่วเขียว MASCI SGS TUVN
949 949-2536 ฟิล์มโอเรียนเทดโพลิโพรพิลีน MASCI SGS TUVN
950 950-2547 แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง MASCI SGS TUVN BVC NPC
951 951-2533 แผ่นยางรองสะพาน MASCI SGS TUVN NPC
952 952-2533 หมึกอัดสำเนา MASCI SGS TUVN
953 953-2533 รางม่านโลหะ MASCI SGS TUVN
954 954-2548 กระจกมองหลัง MASCI SGS TAI TUVN BVC
955 955-2533 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยยาง : สายอ่อนถัก MASCI SGS TUVN
955 955 เล่ม 1-2551 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป MASCI SGS
955 955 เล่ม 3-2551 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าทนความร้อนหุ้มฉนวนยางซิลิโคน MASCI EEI SGS GCS
955 955 เล่ม 4-2551 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายอ่อน และสายไฟฟ้าอ่อน MASCI EEI SGS GCS
955 955 เล่ม 5-2554 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายไฟฟ้าลิฟต์ EEI
955 955 เล่ม 6-2554 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 6 สายอิเล็กโทรดของเครื่องเชื่อมอาร์ก EEI
955 955 เล่ม 7-2554 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 7 สายไฟฟ้าทนความร้อนฉนวนยางเอทิลีนไวนิลแอซีเทต EEI
955 955 เล่ม 8-2554 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 8 สายอ่อนสำหรับงานที่ต้องการความอ่อนตัวสูง EEI
956 956-2548 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้านความปลอดภัย MASCI EEI SGS TUVN GCS Intertek TISTI PTEC TUVS
957 957-2533 สังกะสีแท่ง MASCI SGS TUVN
958 958-2533 ตะกั่วแท่ง MASCI SGS TUVN
959 959-2533 ก๋วยเตี๋ยว MASCI SGS TUVN
960 960-2533 กวยจั๊บ MASCI SGS TUVN
962 962-2552 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน MASCI SGS TUVN GCS THTI
963 963-2533 ไม้พื้นรางลิ้น : ไม้กระยาเลย MASCI SGS
964 964-2533 สปริงขดขึ้นรูปร้อน MASCI SGS TUVN
965 965-2537 กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์ MASCI SGS TUVN AJA
966 966-2547 แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง MASCI SGS
967 967-2533 กระเทียมผง MASCI SGS TUVN
968 968-2533 ไหมพรมอะคริลิก MASCI SGS TUVN GCS THTI
969 969-2533 หัวนมยางสำหรับขวดนม MASCI SGS TUVN BVC NPC
970 970-2533 อุปกรณ์จับยึดกระดาษสำหรับแฟ้ม MASCI SGS TUVN
971 971-2533 เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ MASCI SGS TUVN GCS
972 972-2533 ปลาหมึกแห้ง MASCI SGS TUVN
974 974-2533 กระป๋องแอโรซอล MASCI SGS TUVN
975 975-2538 กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป MASCI SGS TUVN
976 976-2551 น้ำมันเกียร์ยานยนต์ MASCI SGS
977 977-2551 น้ำมันไฮดรอลิก - พื้นฐานน้ำมันแร่ MASCI SGS
978 978-2533 พัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ MASCI SGS TAI TUVN
979 979-2533 ท่อพีวีซีอ่อนไม่เสริมแรงสำหรับใช้งานทั่วไป MASCI SGS TUVN NPC
980 980-2552 น้ำยางข้นธรรมชาติ MASCI SGS TUVN NPC
981 981-2533 เครื่องสำอาง : แป้งผัดหน้าชนิดอัดแข็ง MASCI SGS TUVN
982 982-2548 ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม MASCI SGS TUVN NPC
984 984-2533 แอมพิซิลลินไตรไฮเดรต MASCI SGS TUVN
985 985-2533 สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับทำคอนกรีตไหล MASCI SGS TUVN
986 986-2533 ผลิตภัณฑ์ลบคำผิดสำหรับกระดาษไขอัดสำเนา SGS TUVN
987 987-2533 สปริงขดรับแรงกดขึ้นรูปเย็น MASCI SGS TUVN
989 989-2533 ถังเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับเก็บน้ำ MASCI SGS TUVN
991 991-2533 กระดาษโทรพิมพ์ MASCI SGS TUVN
992 992-2533 บานพับสำหรับประตู : บานพับสปริง MASCI SGS TUVN
993 993-2533 แป้งแผ่น : ข้าวเจ้า MASCI SGS TUVN
994 994-2533 ไม้พื้นรางลิ้นมีรอยต่อแบบประสานนิ้ว : ไม้กระยาเลย MASCI SGS
996 996-2533 เชือกโพลิโพรพิลีน MASCI SGS TUVN
997 997-2533 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำส้มสายชู MASCI SGS TUVN
998 998-2553 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำบริโภค MASCI SGS TUVN NPC
999 999-2533 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม MASCI SGS TUVN NPC
1000 1000-2533 จานไถสำหรับงานกสิกรรม MASCI SGS TUVN
1001 1001-2533 อุปกรณ์ช่วยระเหยและปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน MASCI SGS
1002 1002-2553 กระติกน้ำพลาสติก MASCI SGS TUVN NPC
1003 1003-2533 กุ้งแห้ง MASCI SGS TUVN
1004 1004-2533 เต้าหู้หลอด MASCI SGS TUVN
1005 1005-2548 สีเคลือบกึ่งเงา MASCI SGS TUVN GCS NPC
1006 1006-2535 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์ MASCI SGS TUVN
1007 1007-2533 คาร์บอนไดซัลไฟด์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม MASCI SGS TUVN
1008 1008-2533 มะกะโรนีกึ่งสำเร็จรูป MASCI SGS TUVN
1009 1009-2533 ลูกชิ้นเนื้อวัว ลูกชิ้นหมู และลูกชิ้นไก่ MASCI SGS TUVN
1010 1010-2533 เอทิลแอซีเทต MASCI SGS TUVN NPC
1011 1011-2533 สาคู MASCI SGS TUVN
1012 1012-2533 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานส่งน้ำ MASCI SGS TUVN GCS
1013 1013-2533 บานประตูพีวีซี MASCI SGS TUVN
1014 1014-2542 อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำสำหรับโถส้วม MASCI SGS TUVN
1016 1016-2533 นอร์แมลบิวทิลแอซีเทต MASCI SGS TUVN
1017 1017-2533 อาหารแมว MASCI SGS TUVN
1018 1018-2533 น้ำนมถั่วเหลือง MASCI SGS TUVN
1019 1019-2533 สปริงขดสำหรับรับน้ำหนักรถยนต์ MASCI SGS TAI TUVN BVC
1020 1020-2533 เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : เก้าอี้ทำงานปรับได้ MASCI SGS TUVN
1021 1021-2534 มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัด MASCI SGS
1022 1022-2534 มู่ลี่แนวระดับเหล็กกล้าและอลูมิเนียมเจือ MASCI SGS TUVN
1023 1023-2534 ผลิตภัณฑ์ลบคำผิดสำหรับกระดาษพิมพ์และเขียน SGS TUVN
1024 1024-2534 อาร์กอน MASCI SGS TUVN
1025 1025-2539 หัวนมยางดูดเล่น MASCI SGS TUVN BVC NPC
1026 1026-2534 สารยึดอีพ็อกซีเรซินสำหรับคอนกรีต MASCI SGS TUVN
1027 1027-2553 ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร MASCI SGS TUVN NPC
1028 1028-2534 แป้งผสมสำหรับประกอบอาหารทอด MASCI SGS TUVN
1029 1029-2534 เอมิลแอซีเทต MASCI SGS TUVN NPC
1030 1030-2552 มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดทั่วไป การทดสอบ และภาวะการทดสอบ MASCI EEI BVC GCS Intertek
1031 1031-2534 กระดุมพลาสติก MASCI SGS TUVN
1032 1032-2534 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง MASCI SGS TUVN
1033 1033-2552 แลกเกอร์แอโรซอล MASCI SGS TUVN
1034 1034-2534 รองเท้าแตะพีวีซี MASCI SGS TUVN
1035 1035-2534 สารขัดเงาโลหะชนิดเหลว MASCI SGS TUVN
1036 1036-2534 สารขัดเงาโลหะชนิดกึ่งแข็ง MASCI SGS TUVN
1037 1037-2534 สปริงขดรับแรงดึงขึ้นรูปเย็น MASCI SGS TUVN BVC
1038 1038-2535 กระเบื้องแผ่นเหล็กเคลือบมุงหลังคา MASCI SGS TUVN
1039 1039-2547 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย MASCI EEI SGS TUVN BVC GCS Intertek TISTI PTEC TUVS
1040 1040-2541 น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ MASCI SGS BVC
1041 1041-2534 วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตชนิดคืนรูปและไม่ปลิ้น : แอสฟัลต์ MASCI SGS
1042 1042-2534 พรมพีวีซี MASCI SGS TUVN
1043 1043-2534 หน้าต่างพีวีซี MASCI SGS TUVN
1044 1044-2534 เครื่องนวดถั่วเหลือง MASCI SGS TUVN
1045 1045-2535 กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง MASCI SGS TUVN
1048 1048-2551 สีอีพ็อกซีสำหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้ำบริโภค MASCI SGS TUVN GCS NPC
1049 1049-2542 รองเท้านักเรียน MASCI SGS TUVN
1050 1050-2547 สายให้อาหารในทางเดินอาหารสำหรับใช้ครั้งเดียว MASCI SGS
1051 1051-2534 เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : ตู้และชั้น MASCI SGS TUVN
1052 1052-2534 ชุดระบายน้ำหลังคา MASCI SGS TUVN
1053 1053-2534 ชุดระบายน้ำพื้น MASCI SGS TUVN
1054 1054-2552 กระดาษถ่ายเอกสาร MASCI SGS TUVN BVC
1055 1055-2534 ท่อยางส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพของเหลว MASCI SGS TUVN NPC
1056 1056-2548 ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 1 : เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำจากน้ำยางหรือสารละลายยาง MASCI SGS
1057 1057-2549 ปูนยิปซัมผสม MASCI SGS TUVN GCS
1058 1058-2553 ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมสี SGS
1059 1059-2534 ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมยาง SGS NPC
1060 1060-2534 ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมยาปราบศัตรูพืช SGS
1061 1061-2548 วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป MASCI SGS TUVN
1062 1062-2534 ท่อยางสำหรับงานเชื่อม MASCI SGS TUVN NPC
1063 1063-2534 ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมปุ๋ย SGS
1064 1064-2534 เคโอลินสำหรับใช้เคลือบกระดาษ SGS
1066 1066-2534 แอลขีดเรซินวาร์นิช MASCI SGS TUVN NPC
1069 1069-2552 สีสำหรับพลาสติกทำผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร MASCI SGS TUVN NPC
1070 1070-2547 ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาง MASCI SGS TUVN NPC
1071 1071-2547 ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาปราบศัตรูพืช MASCI SGS TUVN
1072 1072-2547 ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมสี MASCI SGS TUVN
1073 1073-2535 แป้งดัดแปรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร MASCI SGS TUVN
1076 1076-2535 หมุดยึดสลักจุดพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร MASCI SGS TUVN
1077 1077-2535 ลูกถ้วยแท่ง : พอร์ซเลน MASCI EEI SGS TUVN Intertek
1078 1078-2535 ผ้าหมึกพิมพ์ดีด SGS TUVN
1079 1079-2535 วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตประเภทยางฟองน้ำและไม้ก๊อก SGS TUVN
1080 1080-2535 กะปิ MASCI SGS TUVN
1081 1081-2535 วาร์นิชสำหรับเคลือบลวดทองแดง MASCI SGS TUVN
1082 1082-2535 เครื่องพิมพ์ดีดตั้งโต๊ะแบบธรรมดา MASCI SGS TUVN
1084 1084-2535 โทลูอีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม MASCI SGS TUVN NPC
1085 1085-2538 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 MASCI SGS TUVN BVC
1086 1086-2535 ท่อยางสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม : ท่อยางใช้กับตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง MASCI SGS TUVN NPC
1087 1087-2535 ไฮโดรเจเนเทดคาสเตอร์ออยล์ MASCI SGS TUVN NPC
1088 1088-2535 กรด 12-ไฮดรอกซีสเตียริก MASCI SGS TUVN