เกี่ยวกับ สมอ.
เกี่ยวกับ สมอ ประวัติหน่วยงาน
          ประวัติ สมอ.
โครงสร้างองค์กร
          คณะผู้บริหาร สมอ.
          ข้อมูล CIO
          ผังองค์กร สมอ.
          กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สมอ. พ.ศ.2556
พันธกิจ
          วิสัยทัศน์และบทบาทหน้าที่ของ สมอ.
          ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ.
          การจัดระบบบริหารงานคุณภาพของ สมอ.
          นโยบายคุณภาพของ สมอ.
แผนและผล
          แผนยุทธศาสตร์ สมอ. ปี 2559-2564
          แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564
          รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปี พ.ศ. 2557
          รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปี พ.ศ. 2558
          แผนบริหารความต่อเนื่อง สมอ.
ประกาศเจตนารมณ์
          ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
          นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559