การรับรองระบบงาน
การรับรองระบบงาน คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบภายใต้พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551
          คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช)
          คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง
          คณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง
          คณะกรรมการรับรองหน่วยตรวจ
          คณะกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ
          คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การมาตรฐานแห่งชาติ
          คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
          คณะอนุกรรมการระบบการรับรองหลักปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการ
          คณะอนุกรรมการกฏหมาย
          คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบ
          หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการรับรองระบบงาน
          ความสำคัญและประโยชน์ของการรับรองระบบงาน
          สาขาการรับรองระบบงาน
          ข้อตกลง MRA/MLA
          ความเป็นกลางในการรับรองระบบงานของ สก.
          หน่วยรับรองระบบงานในประเทศไทย
การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB)
          กระบวนการการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง
          ข้อกำหนดในการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง
          คำขอการรับรองระบบงาน
          รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน
การรับรองระบบงานหน่วยตรวจ (IB)
          กระบวนการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
          ข้อกำหนดในการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
          คำขอรับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
          รายชื่อหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
          การอุทธรณ์ และการร้องเรียน
การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (LAB)
บทความที่น่าสนใจ
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลดเครื่องหมายการรับรองระบบงาน
ติดต่อหน่วยงาน
ชื่อย่อของผู้รับใบรับรองในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
คู่มือการขอรับการรับรองระบบงาน