คู่มือการขอรับการรับรองระบบงาน
  คู่มือการขอรับการรับรองระบบงาน

  ภาคผนวก ก.

          • คำขอรับใบรับรองระบบงานหน่วยรับรอง

          • ตัวอย่างแบบคำขอและการกรอกข้อมูล

          • เอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง

          • เอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการรับรองระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

          • เอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการรับรองระบบงานหน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

          • เอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการรับรองระบบงานหน่วยรับรองบุคลากร

          • เอกสารประกอบคำขอรับใบรับรองการรับรองระบบงานหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์

  ภาคผนวก ข.

          • คำขอรับใบรับรองระบบงานหน่วยตรวจและเอกสารแนบคำขอ

          • ตัวอย่างแบบคำขอและการกรอกข้อมูล

          • รายการเอกสารระบบคุณภาพของหน่วยตรวจ

  ภาคผนวก ค.

          • คำขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการ

          • ตัวอย่างแบบคำขอและการกรอกข้อมูล

          • เอกสารประกอบคำขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการ

  ภาคผนวก ง.

          • อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ