รายชื่อหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
 รายชื่อหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองระบบงาน
     1. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (ฝ่ายการมาตรฐานและคุณภาพ)
     2. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (สายธุรกิจ – ซอฟท์ไลน์ ฮาร์ดไลน์ แผนกบริการการตรวจ)
     3. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
     4. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (แผนกสิ่งแวดล้อม)
     5. บริษัท บีพี เทคนิเค็ล เซอร์วิส จำกัด
     6. การตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง
     7. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
     8. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สายธุรกิจ – ไฟฟ้าและการสื่อสารไร้สาย และเทคโนโลยีการขนส่ง
     9. สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา แผนกตรวจประเมิน)
     10. บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายบริการด้านผลิตภัณฑ์ แผนกบริการผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภคบริโภค ส่วนงานหน่วยตรวจและบริการยื่นขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
     11. กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
     12. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
     13. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
     14. ส่วนสินค้าหีบห่อ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
     15. บริษัท เวลอซี เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
     16. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

 รายชื่อหน่วยตรวจที่ถูกพักใช้ เพิกถอน และยกเลิก