หัวข้อจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศราคากลางจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ โครงการ ร้าน มอก. วิธีตกลงราคา

รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง วันเริ่ม 13 มี.ค. 60 วันสิ้นสุด 13 เม.ย. 60
ลำดับที่ รายละเอียด เอกสาร
1 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด