หัวข้อจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง วันเริ่ม 15 มี.ค. 60 วันสิ้นสุด 15 เม.ย. 60
ลำดับที่ รายละเอียด เอกสาร
1 1 ดาวน์โหลด
2 1 ดาวน์โหลด