หัวข้อจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าโถงทางเดินชั้น 4 และ ชั้น 5 อาคาร สมอ.

รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง วันเริ่ม 15 มี.ค. 60 วันสิ้นสุด 14 เม.ย. 60
ลำดับที่ รายละเอียด เอกสาร
1 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลด