หัวข้อจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ : ระบบปฏิบัติการ Window 10 Pro จำนวน 22 กล่อง โดยวิธีตกลงราคา

รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง วันเริ่ม 15 มี.ค. 60 วันสิ้นสุด 15 เม.ย. 60
ลำดับที่ รายละเอียด เอกสาร
1 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด