หัวข้อจัดซื้อจัดจ้าง : ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานมาตรฐาผนลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 โดยวิธีตกลง

รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง วันเริ่ม 27 มี.ค. 60 วันสิ้นสุด 27 เม.ย. 60
ลำดับที่ รายละเอียด เอกสาร
1 ตารางรากลาง ดาวน์โหลด