หัวข้อจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศตารางราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา

รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง วันเริ่ม 22 มี.ค. 60 วันสิ้นสุด 22 เม.ย. 60
ลำดับที่ รายละเอียด เอกสาร
1 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด