หัวข้อจัดซื้อจัดจ้าง : ร่าง ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน

รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง วันเริ่ม 7 เม.ย. 60 วันสิ้นสุด 28 เม.ย. 60
ลำดับที่ รายละเอียด เอกสาร
1 ร่าง ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ดาวน์โหลด
2 ร่าง เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ดาวน์โหลด
3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ดาวน์โหลด
4 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด