ชื่อมาตรฐาน : ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๑๐๑ สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 29 มี.ค. 60ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรื่อง  การยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๑๐๑ สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป
 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน


ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นสมควรยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๑๐๑ สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๑-๒๕๕๓ ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๑๐๑ สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๑ เล่ม ๑๐๑-๒๕xx ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาในลำดับต่อไป

ก่อนตราพระราชกฤษฎีกา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเหตุผลโดยระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้แสดงความคิดเห็นต่อสำนักงานฯ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

ผู้ที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานดังกล่าว โปรดติดต่อขอดูได้ที่ กองกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ www.tisi.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน                                                                                                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                                                                                                                                พิสิฐ  รังสฤษฎ์วุฒิกุล

                                                                                                                                                                           (นายพิสิฐ  รังสฤษฎ์วุฒิกุล)

                                                                                                                                                    เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผู้ที่มีความประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นใ้ห้แสดงความคิดเห็นมาที่

คุณพิชญ์สินี  ประดับพลอย

E-mail : pichsinee1976@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0-2202-3321


วันที่เผยแพร่ : 29 มี.ค. 60