ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 59 ถึง 12 ก.ค. 59


กระบวนการขออนุญาตของ สมอ. ยุคใหม่ ปี พ.ศ. 2559

วันที่ 12 ก.ค. 59 ถึง 12 ก.ค. 59

โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ   กรุงเทพฯ


             ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  ได้ประกาศนโยบายให้หน่วยงานรัฐที่มีการออกใบอนุญาต ให้พิจารณาเร่งรัดลดระยะเวลาการออกใบอนุญาตให้รวดเร็วขึ้น  เพื่อรองรับ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตของทางราชการ   ซึ่ง  สมอ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักหนึ่งคือการออกใบอนุญาต แสดง/ทำ/นำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   จึงได้พิจารณาทบทวนกระบวนการออกใบอนุญาตให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  และให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             ผลการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตของ สมอ. มีประเด็นหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อยู่ 2 ประการ คือ  การถ่ายโอนงานด้านการตรวจประเมินโรงงานให้ผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(หน่วยตรวจ) ดำเนินการ โดย สมอ.จะไม่ดำเนินการตรวจประเมินโรงงาน ในกรณีที่มีมาตรฐานใดก็ตามมีผู้ตรวจสอบการทำฯ ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ซึ่งดำเนินงานตามมติที่ประชุม กมอ.ครั้งที่ 631-11/2558 เมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2558  และ การปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตแยกออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก  เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ สมอ.  ลดความซ้ำซ้อน ลดภาระในการดำเนินการ และเกิดประโยชน์สูงสุด

             กองควบคุมมาตรฐานในฐานะผู้รับผิดชอบกระบวนการหลักของการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต เห็นควรจัดการสัมมนาผู้ประกอบการเพื่อชี้แจงการถ่ายโอนงานด้านการตรวจประเมินโรงงานให้หน่วยตรวจดำเนินการแทน กรณีที่มีมาตรฐานใดก็ตามมีหน่วยตรวจ ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป   และกระบวนการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน และการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตใหม่  และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง


วัตถุประสงค์

-  ชี้แจงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตของ สมอ.

-  ชี้แจงการถ่ายโอนงานด้านการตรวจประเมินโรงงานให้หน่วยตรวจดำเนินการแทน กรณีที่มีมาตรฐานใดก็ตามมีหน่วยตรวจ ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป   

-  ชี้แจงรายละเอียดกระบวนการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้

-  สร้างทัศนคติที่ดี ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ของ สมอ. ยิ่งขึ้น


วิธีดำเนินการ

บรรยาย และ อภิปราย 


รายละเอียดหัวข้อการสัมมนา

-  นโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตของ สมอ.

-  สาระสำคัญการถ่ายโอนงานด้านการตรวจประเมินโรงงานให้หน่วยตรวจดำเนินการแทน กรณีที่มีมาตรฐานใดก็ตามมีหน่วยตรวจ ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป

-  สาระสำคัญกระบวนการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตที่ปรับปรุงใหม่ 


ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

เจ้าหน้าที่ สมอ. และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องวิทยากร

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสถานที่

โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ   กรุงเทพฯ


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน 1300 คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 0 บาท