ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60


การฝึกอบรม

หลักสูตร

มอก.31000-2555 หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 23 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลดใบสมัคร

สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาได้ชี้ชัดว่าองค์กรต่างๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้การดำเนินธุรกิจเกิดการหยุดชะงักไม่ต่อเนื่องตามปกติ องค์กรจึงต้องมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน  (ISO) จึงได้ประกาศกำหนดอนุกรมมาตรฐาน ISO 31000 : 2009 หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยกำหนดหลักการทั่วไปและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล แนะนำให้องค์กรจัดทำ นำไปปฏิบัติและปรับปรุงกรอบความคิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบูรณาการกระบวนการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้าไปในการกำกับดูแล     กลยุทธ์และการวางแผน การบริหารกระบวนการรายงานต่างๆ นโยบาย คุณค่าและวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร 

สำนักงานฯ จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตร มอก.31000 – 2555 หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ได้ 


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแล การวางแผน การบริหาร ฯลฯ ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้มีการจัดการอย่างมีประสิทธิผลภายในองค์กร  

ค่าลงทะเบียน 2000 บาทต่อคน

- เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)
- สมอ.เป็นหน่วยงานราชการ จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล   และไม่อยู่ ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


การรับสมัคร รุ่นละ 40 คน

         กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งกลับไปยัง กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้ 2 ช่องทาง
1. ส่ง E-mail : tisitraining@gmail.com
2. ส่งโทรสารหมายเลข 0 2354 3214


วิทยากร

ภาคเอกชน


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร


สถานที่

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน 0 คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 2000 บาท


การชำระค่าฝึกอบรม

การชำระค่าฝึกอบรม   ค่าลงทะเบียนสุทธิ 2,000 บาท/คน

โอนเงิน  (ก่อนการฝึกอบรม 3 สัปดาห์ ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็ม)

บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

เลขที่บัญชี 013-0-02035-4

ชื่อบัญชี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง (เงินสด)

ชั้น 1 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. โทรศัพท์ 0 2202 3428


สถานที่ติดต่อ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (ชั้น 1)

 กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐาน

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 0 2202 3428

 โทรสาร  0 2354 3214  

สำนักงานฯ ปิดรับสมัครทันที เมื่อเต็มในแต่ละรุ่น ดังนั้นหากท่านที่ส่งใบสมัครมาแล้ว ขอได้โปรดโทรศัพท์แจ้งยืนยันอีกครั้งหนึ่ง 

โทรศัพท์  0 2202 3428