ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 13 ถึง 1 ม.ค. 13