ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 59 ถึง 10 พ.ย. 59