ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60


การฝึกอบรม

หลักสูตร

ข้อกำหนด ISO 14001 : 2015 รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 4 วันที่ 18 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลดใบสมัคร

               ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญและทวีความรุนแรงในทุกประเทศทั่วโลก ประเทศพัฒนาแล้วที่มีการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด นำเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขทางการค้า ภาคอุตสาหกรรมของไทยต้องพึ่งพิงการส่งออกจึงอยู่ในสถานะแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การนำมาตรฐานสากลมาใช้จึงเป็นหนทางหนึ่งในการแข่งขันทางการค้า เพราะสามารถสร้างความเชื่อถือทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ รวมทั้งการขยายตลาดการค้าใหม่ อันจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ

               องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ประกาศกำหนดอนุกรมมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14000 และประเทศไทยได้รับมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ในลักษณะเหมือนกันทุกประการตั้งแต่ปี 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และปัจจุบัน ISO ได้ประกาศใช้มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 สำนักงานฯ จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 14001 : 2015 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดฉบับใหม่ เพื่อเตรียมพร้อม รวมทั้งทบทวนสถานะปัจจุบันเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน และดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่อไป


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม ISO 14001 ฉบับใหม่

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมพร้อม ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่อไป


การฝึกอบรม

- การบรรยายและซักถามปัญหา
- การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

ค่าลงทะเบียน 2000 บาทต่อคน

- เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)
- สมอ.เป็นหน่วยงานราชการ จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล   และไม่อยู่ ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


การรับสมัคร รุ่นละ 40 คน

         กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งกลับไปยัง กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้ 2 ช่องทาง
1. ส่ง E-mail : tisitraining@gmail.com
2. ส่งโทรสารหมายเลข 0 2354 3214


วิทยากร

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและผู้สนใจทั่วไป


เนื้อหาหลักสูตร

- สถานการณ์ของโลกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14001 : 2015
- ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015


การรับรองผล

             ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร ร่วมฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนจะได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม


ค่าลงทะเบียน 2000 บาทต่อคน

- เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)
- สมอ.เป็นหน่วยงานราชการ จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล   และไม่อยู่ ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


การรับสมัคร รุ่นละ 40 คน

         กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งกลับไปยัง กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้ 2 ช่องทาง
1. ส่ง E-mail : tisitraining@gmail.com
2. ส่งโทรสารหมายเลข 0 2354 3214


สถานที่

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน 0 คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 2000 บาทสถานที่ติดต่อ

สำนักงานฯ ปิดรับสมัครทันที เมื่อเต็มในแต่ละรุ่น 

หากท่านส่งใบสมัครแล้วขอได้โปรดโทรศัพท์แจ้งยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน
โทรศัพท์ 0 2202 3428