ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 60 ถึง 18 พ.ค. 60


การฝึกอบรม

หลักสูตร

มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001: 2011 รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 3 วันที่ 17 พ.ค. 60 ถึง 18 พ.ค. 60

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ


ดาวน์โหลดใบสมัคร click

มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (Energy management systems – Requirements with guidance for use) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรม แห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ภายใต้โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม 

หากโรงงานของคุณต้องการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร หรือได้เริ่มดำเนินการแล้ว และต้องการให้เจ้าหน้าที่ในโรงงานมีความเข้าใจในการจัดทำระบบมากยิ่งขึ้น คุณและเจ้าหน้าที่ในโรงงานสามารถเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตาม ISO 50001 กับโครงการของเรา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้สามารถกลับไปดำเนินงาน


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตาม ISO 50001


ค่าลงทะเบียน 2000 บาทต่อคน

- เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)

- สมอ.เป็นหน่วยงานราชการ จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล   และไม่อยู่ ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


การรับสมัคร รุ่นละ 40 คน

         กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งกลับไปยัง กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้ 2 ช่องทาง

1. ส่ง E-mail : tisitraining@gmail.com

2. ส่งโทรสารหมายเลข 0 2354 3214


วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานในโครงการ IEE


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน,  คณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านพลังงาน


สถานที่

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน 0 คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 2000 บาท


การชำระค่าฝึกอบรม

การชำระค่าฝึกอบรม   ค่าลงทะเบียนสุทธิ 2,000 บาท/คน

โอนเงิน  (ก่อนการฝึกอบรม 3 สัปดาห์ ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็ม)

บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

เลขที่บัญชี 013-0-02035-4

ชื่อบัญชี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง (เงินสด)                                      

ชั้น 1 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. โทรศัพท์   0 2202 3428


สถานที่ติดต่อ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (ชั้น 1)

 กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐาน

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 0 2202 3428

 โทรสาร  0 2354 3214  

สำนักงานฯ ปิดรับสมัครทันที เมื่อเต็มในแต่ละรุ่น ดังนั้นหากท่านที่ส่งใบสมัครมาแล้ว ขอได้โปรดโทรศัพท์แจ้งยืนยันอีกครั้งหนึ่ง 

โทรศัพท์  0 2202 3428