ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 60 ถึง 27 มี.ค. 60