สารเลขาธิการ สมอ. นายบรรจง สุกรีฑา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ใน web สมอ.

วันที่เผยแพร่ : 2021-10-11 07:10:32


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
2021-12-01 16:46:34 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
2021-11-08 14:40:54 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ และประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
2021-10-20 10:56:38 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2021-10-07 14:34:45 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
2021-09-22 14:07:00 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
วันที่ประกาศ ชื่อมาตรฐาน
2021-11-16 11:32:40 ขอรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง หรือไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับมอดูลแอลอีดี ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 5 พ.ย. 64
2021-11-16 11:11:51 ขอรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมภายนอกอาคาร ชนิดแขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 5 พ.ย. 64
2021-11-16 10:11:22 ขอรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสงชนิด ADSS แขวนตามแนวสายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 5 พ.ย. 64
2021-11-08 07:55:56 ขอรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทอดโดนัทและเครื่องทอดน้ำมันท่วมปริมาณน้ำมันท่วมปริมาณน้ำมัน สูงสุดเกิน ๕ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๒ ลิตร และเครื่องทอดโดนัทและเครื่องทอดน้ำมันท่วมที่มีความดันไม่เกิน ๕๐ กิโลปาสกาล และผลคูณของความดันกับปริมาตรเป็นลิตรไม่เกิน ๒๐๐ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 27 ต.ค. 64 - 27 ธ.ค. 64
2021-11-08 07:16:15 ขอรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องทอดน้ำมันท่วมปริมาณน้ำมันสูงสุดไม่เกิน ๕ ลิตรและกระทะทอด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 27 ต.ค. 64 - 27 ธ.ค. 64
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
02 December 2021 13 December 2021 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทะิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (QEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกำหมาย จำนวน 39 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 December 2021 07 December 2021 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานอ้างอิงต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 November 2021 30 December 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีคัดเลือก
26 November 2021 29 November 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 November 2021 07 December 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

"สมอ. เคียงคู่เศรษฐกิจไทย ใส่ใจผู้บริโภค"