King rama 9


สมอ. ปรับทิศทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ มผช. เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ มผช. 4.0 พัฒนาบุคลากร มผช. ตามนโยบาย Thailand 4.0 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การเปลี่ยนผ่าน มผช. 4.0

วันที่เผยแพร่ : 2017-11-22 10:10:44


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2017-11-22 10:10:44 สมอ. ปรับทิศทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ มผช. เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ มผช. 4.0 พัฒนาบุคลากร มผช. ตามนโยบาย Thailand 4.0 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การเปลี่ยนผ่าน มผช. 4.0
2017-11-21 09:53:22 นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการสมอ. เป็นประธานในการเปิดการประชุม ISO/TC 227 Springs ครั้งที่ 13 โดยสมอ.เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ
2017-11-07 09:53:35 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สมอจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม” โดยได้รับเกียรติจากนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการสมอ. เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา
2017-11-07 09:37:58 สมอ.จัดการสัมมนา เรื่อง มอก.9999 สืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน เพื่อการนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ ประยงค์เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ สมอ.และนายวีระศักดิ์ เพ้งหล้ง ผู้อำนวยการ
2017-11-03 09:48:30 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สมอ.จัดการประชุม กรอบแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนปฎิบัติการดิจิทัลของ สมอ. โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการสมอ. เป็นประธานในการเปิดการประชุม
วันที่ประกาศ ชื่อมาตราฐาน
2017-10-24 16:49:13 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 16 ต.ค. 60
2017-08-28 11:11:47 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที 16 ส.ค. 60
2017-05-25 00:00:00 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการ การแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป (แก้ไขครั้งที่ ๑)
2017-05-19 00:00:00 ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 19 พ.ค. 60