สมอ. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) เวลา 08.00 น. นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาและเวชภัณฑ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565

วันที่เผยแพร่ : 2022-01-05 11:00:01


อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2022-01-05 11:00:01 สมอ. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) เวลา 08.00 น. นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาและเวชภัณฑ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565
2021-10-11 07:10:32 สารเลขาธิการ สมอ. นายบรรจง สุกรีฑา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ใน web สมอ.
2021-08-02 11:55:10 รายชื่อผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ช่วงสถานะการ Covid-19 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2021-07-20 13:29:05 ประกาศนโยบายลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ สมอ. และโปสเตอร์รณรงค์การลดใช้พลาสติก
2021-05-05 11:13:19 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 สมอ. ขอ "งด" ให้บริการติดต่อซื้อหนังสือ มอก. ด้วยตนเอง
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
2022-01-21 16:02:28 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
2022-01-19 08:39:38 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ ๒๒)
2022-01-13 11:28:20 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
2022-01-06 15:20:04 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน พร้อมคู่มือการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2021-12-30 10:24:15 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
วันที่ประกาศ ชื่อมาตรฐาน
2021-12-29 11:50:37 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คาร์บอนไดออกไชด์ทางการแพทย์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 16 ธ.ค. 64
2021-11-16 11:32:40 ขอรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง หรือไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับมอดูลแอลอีดี ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 5 พ.ย. 64
2021-11-16 11:11:51 ขอรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมภายนอกอาคาร ชนิดแขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 5 พ.ย. 64
2021-11-16 10:11:22 ขอรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสงชนิด ADSS แขวนตามแนวสายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 5 พ.ย. 64
2021-11-08 07:55:56 ขอรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทอดโดนัทและเครื่องทอดน้ำมันท่วมปริมาณน้ำมันท่วมปริมาณน้ำมัน สูงสุดเกิน ๕ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๒ ลิตร และเครื่องทอดโดนัทและเครื่องทอดน้ำมันท่วมที่มีความดันไม่เกิน ๕๐ กิโลปาสกาล และผลคูณของความดันกับปริมาตรเป็นลิตรไม่เกิน ๒๐๐ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 27 ต.ค. 64 - 27 ธ.ค. 64
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
12 January 2022 12 February 2022 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม
18 January 2022 25 January 2022 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชะทวี กรุงเทพมหานคร ๘๐ ชุด
06 January 2022 06 January 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 January 2022 24 January 2022 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ ๘๐ ชุด
07 January 2022 31 January 2022 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

"สมอ. เคียงคู่เศรษฐกิจไทย ใส่ใจผู้บริโภค"