การรับรองระบบงาน
การรับรองระบบงาน คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.)
เกี่ยวกับการรับรองระบบงาน
- ความสำคัญและประโยชน์ของการรับรองระบบงาน
- สาขาการรับรองระบบงาน
- ข้อตกลง MRA/MLA
- ความเป็นกลางในการรับรองระบบงานของ สก.
- หน่วยรับรองระบบงานในประเทศไทย
การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB)
- กระบวนการการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง
- ข้อกำหนดในการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง
- คำขอการรับรองระบบงาน
- รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน
การรับรองระบบงานหน่วยตรวจ (IB)
- กระบวนการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
- ข้อกำหนดในการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
- คำขอรับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
- รายชื่อหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
- การอุทธรณ์ และการร้องเรียน
การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (LAB)
บทความที่น่าสนใจ
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลดเครื่องหมายการรับรองระบบงาน
ติดต่อหน่วยงาน
ชื่อย่อของผู้รับใบรับรองในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
คู่มือการขอรับการรับรองระบบงาน
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565