Activity Topic :

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


วันที่เผยแพร่ : 24 July 2017