หัวข้อประกาศ :

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการสังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประกาศคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติม