Activity Topic :

การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 (ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. - 21 มี.ค. 67)


ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

 

                     

 

ผู้ใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมีหนังสือแจ้งมายัง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นับแต่วันประกาศ


วันที่เผยแพร่ : 12 February 2024