หัวข้อประกาศ :

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานวันที่เผยแพร่ : 23 February 2018