Activity List
Activity Topic Date Create Visitor
No Activity Topic Date Create Visitor
196 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 September 2019 0
192 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 August 2019 0
190 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 09 August 2019 0
187 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 30 July 2019 0
186 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 26 July 2019 0
184 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 23 July 2019 0
183 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 23 July 2019 0
179 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็น "ร้าน มอก." 12 July 2019 0
178 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 05 July 2019 0
177 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 05 July 2019 0
175 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 June 2019 0
173 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรื่อนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 June 2019 0
154 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 May 2019 0
149 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 17 May 2019 0
145 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 13 May 2019 0
144 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 13 May 2019 0
143 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 29 April 2019 0
142 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 April 2019 0
140 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10 April 2019 0
139 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 02 April 2019 0
138 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 29 March 2019 0
137 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 28 March 2019 0
135 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 21 March 2019 0
132 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ (ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ) 25 February 2019 0
131 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 25 February 2019 0
129 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำหนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 08 February 2019 0
127 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ พร้อมประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 30 January 2019 0
124 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562 14 January 2019 0
121 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 02 January 2019 0
120 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 19 December 2018 0
119 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 17 December 2018 0
117 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 26 November 2018 0
114 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 14 November 2018 0
113 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 13 November 2018 0
111 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 05 November 2018 0
110 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 22 October 2018 0
108 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 05 October 2018 0
107 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 18 September 2018 0
103 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการและ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 07 September 2018 0
102 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 04 September 2018 0
97 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 17 July 2018 0
95 ประกาศผู้สนใจสมัครส่งผลงานเข้าประกวดภาพวาดและวีดีโอเนื่องในวันมาตรฐานโลก (ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 11 July 2018 0
85 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 21 June 2018 0
84 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การทำหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากร 18 June 2018 0
82 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 31 May 2018 0
81 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การทำหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากร 22 May 2018 0
79 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 10 May 2018 0
77 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 25 April 2018 0
74 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรน้ำ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 11 April 2018 0
72 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 02 April 2018 0
70 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 26 March 2018 0
69 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 15 March 2018 0
66 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 28 February 2018 0
65 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 23 February 2018 0
64 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 23 February 2018 0
63 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 23 February 2018 0
61 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 09 February 2018 0
59 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 08 February 2018 0
57 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 06 February 2018 0
56 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 06 February 2018 0
55 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน 02 February 2018 0
53 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 25 January 2018 0
50 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 08 January 2018 0
49 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน 08 January 2018 0
43 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน (24 พฤศจิกายน 2560) 29 November 2017 0
21 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 10 August 2017 0
16 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 24 July 2017 0
12 ประกาศ รายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 29 June 2017 0