ชื่อมาตรฐาน : ข่าวผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


  


ตั้งแต่ 1 มิ.ย.51 สมอ. เพิ่มช่องทางการตรวจประเมินโรงงาน

  

นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ตั้งแต่ 1 มิ.ย.51 สมอ. จะเพิ่มช่องทางการตรวจประเมินโรงงานเพื่อการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน การอนุญาตให้ทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการควบคุมการใช้เครื่องหมายมาตรฐาน เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาปริมาณความต้องการด้านการมาตรฐานเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานบังคับ แม้ว่า สมอ. จะมีการปรับระบบการทำงานให้บริการมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่สามารถให้บริการได้ทันกับความต้องการ ดังนั้น เพื่อให้ สมอ. ยังคงรักษาสมรรถนะของการดำเนินงานให้เป็นที่น่าเชื่อถือได้ สมอ. ได้สร้างเครือข่ายและหาพันธมิตรมาช่วยในการดำเนินงานด้านการตรวจสอบและรับรอง โดย สมอ. ได้มีการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. มาตรฐาน เพื่อให้อำนาจหน้าที่ของ สมอ. สามารถแต่งตั้งให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแทน สมอ. รวมถึงสามารถกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำและสามารถเรียกเก็บจากผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้รับอนุญาต ผู้ทำ ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย หรือผู้มีไว้เพื่อจำหน่วย ได้ ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวได้มีผลมาตั้งแต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548

ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงดังข้างต้น สมอ. ได้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานที่ประสงค์จะรับเป็นหน่วยตรวจให้มีสมรรถนะการดำเนินงานเป็นที่น่าเชื่อถือเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการทำฯ แทน สมอ. แล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้ขอรับบริการรับรองผลิตภัณฑ์ของ สมอ. มีทางเลือกที่หลากหลาย สามารถเลือกหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลือก สมอ. ให้ทำการตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงาน ทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สมอ. และหน่วยงานดังกล่าวจะสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงานได้ ตามอัตราที่ สมอ. หรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งกำหนด

สำหรับผู้ขอรับบริการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะให้ สมอ. เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ สมอ. ได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน เป็นเงิน 10,000.-บาท/วัน และไม่เกิน 30,000.-บาท/ครั้งการตรวจ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 51 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อมาตรฐานที่มอบหมายให้หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้ง อัตราค่าใช้จ่าย และการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินได้ที่ www.tisi.go.th หรือติดต่อที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โทร 0 2202 3348 และ 02 202 3495

1 กันยายน 2551


สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565