ชื่อมาตรฐาน : ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  ผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

           ตั้งแต่ 1 มิ.ย.51 สมอ. เพิ่มช่องทางการตรวจประเมินโรงงาน
      ประกาศกระทรวง เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2554)
  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2554)
  ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2554)
  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556)
  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556)
     
             ประกาศกระทรวง เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551) ยกเลิก
  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2552)
     
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
     
        แบบฟอร์มคำขอรับการแต่งตั้ง  
     
             รายชื่อมาตรฐานที่ผู้ตรวจสอบการทำสามารถตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำ
    การดำเนินการของผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


 

ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

แบบฟอร์มคำขอรับการแต่งตั้ง

          หน่วยงานและระยะเวลาในการตรวจสอบ
  อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ