ชื่อมาตรฐาน : ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  ผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 
             ประกาศกระทรวง เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                 
     
      หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
       
   แบบฟอร์มคำขอรับการแต่งตั้ง  
     
               หลักเกณฑ์การประเมินความสามารถผู้ตรวจประเมิน และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
               คำขอรับการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจ และผู้ประเมินของผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
               รายชื่อมาตรฐานที่ผู้ตรวจสอบการทำสามารถตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
      รายชื่อผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 


 

ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 แบบฟอร์มคำขอรับการแต่งตั้ง 

 รายการทดสอบที่ขอรับการแต่งตั้ง

 ติดต่อประสานงาน กลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์

 ขั้นตอนการขอรับการแต่งตั้ง LAB

 
          หน่วยงานและระยะเวลาในการตรวจสอบ  
            มอก 1 - 500 (PDF Format)                    มอก 1 - 500 (Excel Format)  
            มอก 501 - 1000 (PDF Format)              มอก 501 - 1000 (Excel Format)  
            มอก 1001 - 1500 (PDF Format)            มอก 1001 - 1500 (Excel Format)  
            มอก 1501 - 2000 (PDF Format)            มอก 1501 - 2000 (Excel Format)  
            มอก 2001 - ... (PDF Format)                 มอก 2001 - ... (Excel Format)  
            รายชื่อหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
       
  อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ  
            มอก 1 - 200 (PDF Format)  
            มอก 201 - 400 (PDF Format)  
            มอก 401 - 600 (PDF Format)  
            มอก 601 - 800 (PDF Format)  
            มอก 801 - 1000 (PDF Format)  
            มอก 1001 - 1200 (PDF Format)  
            มอก 1201 - 1400 (PDF Format)  
            มอก 1401 - 1600 (PDF Format)  
            มอก 1601 - 2000 (PDF Format)  
            มอก 2001 - 2300 (PDF Format)  
            มอก 2301 - ......... (PDF Format)  
            อัตราค่าทดสอบยางล้อ มอก.2721 (PDF Format)     
            อัตราค่าตรวจสอบรถจักรยานยนต์ มอก.2915 (PDF Format)   

 

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565