ชื่อมาตรฐาน : ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  ผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

         ตั้งแต่ 1 มิ.ย.51 สมอ. เพิ่มช่องทางการตรวจประเมินโรงงาน
   ประกาศกระทรวง เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2554)
 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2554)
 ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2554)
 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556)
 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556)
   
           ประกาศกระทรวง เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551) ยกเลิก
 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2552)
   
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   
       แบบฟอร์มคำขอรับการแต่งตั้ง  
   
           รายชื่อมาตรฐานที่ผู้ตรวจสอบการทำสามารถตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำ
  การดำเนินการของผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

แบบฟอร์มคำขอรับการแต่งตั้ง

         หน่วยงานและระยะเวลาในการตรวจสอบ
 อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ