ชื่อมาตรฐาน : ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  ผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

           ตั้งแต่ 1 มิ.ย.51 สมอ. เพิ่มช่องทางการตรวจประเมินโรงงาน
      ประกาศกระทรวง เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2554)
  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2554)
  ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2554)
  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556)
  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556)
     
             ประกาศกระทรวง เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551) ยกเลิก
  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2552)
     
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
     
   แบบฟอร์มคำขอรับการแต่งตั้ง  
     
             รายชื่อมาตรฐานที่ผู้ตรวจสอบการทำสามารถตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำ
    การดำเนินการของผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


 

ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 แบบฟอร์มคำขอรับการแต่งตั้ง 

 รายการทดสอบที่ขอรับการแต่งตั้ง 

 
          หน่วยงานและระยะเวลาในการตรวจสอบ  
            มอก 1 - 500 (PDF Format)                    มอก 1 - 500 (Excel Format)  
            มอก 501 - 1000 (PDF Format)              มอก 501 - 1000 (Excel Format)  
            มอก 1001 - 1500 (PDF Format)            มอก 1001 - 1500 (Excel Format)  
            มอก 1501 - 2000 (PDF Format)            มอก 1501 - 2000 (Excel Format)  
            มอก 2001 - ... (PDF Format)                 มอก 2001 - ... (Excel Format)  
       
  อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ  
            มอก 1 - 200 (PDF Format)  
            มอก 201 - 400 (PDF Format)  
            มอก 401 - 600 (PDF Format)  
            มอก 601 - 800 (PDF Format)  
            มอก 801 - 1000 (PDF Format)  
            มอก 1001 - 1200 (PDF Format)  
            มอก 1201 - 1400 (PDF Format)  
            มอก 1401 - 1600 (PDF Format)  
            มอก 1601 - 2000 (PDF Format)  
            มอก 2001 - 2300 (PDF Format)  
            มอก 2301 - ......... (PDF Format)  
            อัตราค่าทดสอบยางล้อ มอก.2721 (PDF Format)     
            อัตราค่าตรวจสอบรถจักรยานยนต์ มอก.2915 (PDF Format)