ชื่อมาตรฐาน : การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์

 

  การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์

ความเป็นมา

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2513 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการของนโยบายที่ว่า "รัฐบาลจะเป็นผู้นำและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ โดยกำหนดระเบียบปฏิบัติให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศที่มีคุณภาพามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดและมีราคาที่เหมาะสม"

          ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่มีผลใช้บังคับปัจจุบัน คือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545

          วันที่ 13 ตุลาคม 2521 คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสินค้าที่ผลิตในประเทศ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ 12 หน่วยงาน ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคำขอจดทะเบียนสินค้าที่ผลิตในประเทศและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาคำขอจดทะเบียน ซึ่ง สมอ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้จดทะเบียนผลิตภัณฑ์

          ล่าสุดปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 4 /2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสินค้าที่ผลิตในประเทศ สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม 2558 เรียบร้อยแล้ว
 

เอกสารที่สามารถ Down Load ได้ดังต่อไปนี้


  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสินค้าที่ผลิตในประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณารับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
(ฉบับลงวันที่ 19 ส.ค. 2562)
 new
 
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสินค้าที่ผลิตในประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณารับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
(ฉบับลงวันที่ 8 ธ.ค. 2559)
 
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสินค้าที่ผลิตในประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณารับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
(ฉบับลงวันที่ 20 เม.ย. 2559)
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสินค้าที่ผลิตในประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณารับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
(ฉบับลงวันที่ 18 ก.ย. 2558)
 
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสินค้าที่ผลิตในประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณารับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
(ฉบับลงวันที่ 22 ก.ย. 2552)
 
  แบบคำขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ (แบบ สผป.)
  เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบสำหรับผู้ยื่นคำขอ
  หนังสือมอบอำนาจขอการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
  บัญชีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียน

สามารถสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มรับรองมาตรฐานต่างประเทศและจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1070

กองควบคุมมาตรฐาน (กค.)  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565