ชื่อมาตรฐาน : เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบสำหรับผู้ยื่นคำจดทะเบียนผลิตภัณฑ์


เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบสำหรับผู้ยื่นคำจดทะเบียนผลิตภัณฑ์


   รายการเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

     1.   คำขอ (ที่มีชื่อผู้มีอำนาจลงนามถูกต้อง)
  2.   แบบประกอบคำขอ
                  2.1   รายละเอียดต้นทุนการผลิต พร้อมบัญชีชิ้นส่วน และวัตถุดิบที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ พร้อมแหล่งที่มา
  2.2   การควบคุมคุณภาพ
  2.3   แผนภูมิแสดงกรรมวิธีการทำผลิตภัณฑ์
  2.4   มาตรฐานต่างประเทศ หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือข้อกำหนดรายละเอียดของหน่วยงานของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
  2.5   รายงานผลการทดสอบ
  2.6   รายชื่อผู้ทำในประเทศรายอื่น
  2.7   รายชื่อหน่วยงานราชการผู้ซื้อใช้
  2.8   รายชื่อผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์
     3.    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ใบทะเบียนพาณิชย์
  4.   สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  5.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของผู้มีอำนาจลงนาม)
  6.   สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้มีอำนาจลงนาม)
  7.   หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
(ของผู้รับมอบอำนาจ)

 

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565