ชื่อมาตรฐาน : การขออนุญาต

 

การขอใบอนุญาตต่าง ๆ

    หลักเกณฑ์ต่างๆ
    แบบคำขอตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
    รายชื่อมาตรฐานที่ สมอ. ถ่ายโอนให้หน่วยตรวจดำเนินการแทน
    ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาต
   

การนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (26 ม.ค. 2558)

   

Download แบบฟอร์ม : แบบแจ้งปริมาณการ ทำ/นำเข้า ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตาม อก 0706/21891 (เหล็กทรงแบน)

   

Download แบบฟอร์ม : แบบแจ้งปริมาณการ ทำ/นำเข้า ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (เหล็กทรงยาว)

 

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565