ชื่อมาตรฐาน : นโยบายคุณภาพของ สมอ.

นโยบายคุณภาพของ สมอ.


       "มุ่งเน้นคุณภาพงานด้านการมาตรฐาน ปฏิบัติงานเยี่ยงมืออาชีพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตระหนักถึงการปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

       เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายดังกล่าว สมอ. จะดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. จัดระบบการบริหารงานคุณภาพขององค์กร เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. บริการและดำเนินงาน ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและตามรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนของรัฐ
  3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในแต่ละกิจกรรม
  4. เผยแผร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและนโยบายของ สมอ. แก่สาธารณชนทั่วไป
  5. ตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ไพโรจน์ สัญญะเดชากุล
(นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25 เมษายน 2548
 

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565