ชื่อมาตรฐาน : การรับรองระบบงาน ความสำคัญ และประโยชน์

การรับรองระบบงานคืออะไร
         การรับรองระบบงาน
(accreditation) คือ การยอมรับอย่างเป็นทางการว่าหน่วยรับรอง (Certification Body) มีความสามารถในการดำเนินการให้การรับรองกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น การรับรองระบบงานของหน่วยรับรองระบบคุณภาพ (ISO 9001) การรับรองระบบงานของหน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) การรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) การรับรองระบบงานของหน่วยตรวจ (ISO/IEC 17020) การรับรองระบบงานของหน่วยจดทะเบียนบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรและองค์กรฝึกอบรมด้านการมาตรฐาน

หน่วยรับรองคือใคร
         หน่วยรับรอง (Certification Body) คือ บุคคลที่สามที่ให้บริการการตรวจประเมินและรับรองหรือจดทะเบียนการเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดของกิจกรรมต่างๆ เช่น หน่วยรับรองระบบคุณภาพ หน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการ หน่วยจดทะเบียนบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรและองค์กรฝึกอบรมด้านการมาตรฐาน

ความสำพันธ์ระหว่างหน่วยรับรองระบบงานกับหน่วยงาน

nac1_1t
arrow

arrow


การรับรองระบบงานสำคัญอย่างไร

ถ้าท่านเป็นหน่วยรับรอง
        
การรับรองระบบงานจะเป็นการพิสูจน์ให้ลูกค้าของท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านได้จัดองค์กร ขั้นตอนการดำเนินงานและมีบุคลากรเป็นไปตามเกณฑ์สากล และผ่านการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินอิสระที่มีความสามารถทางวิชาการ ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์มาแล้ว

ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการ
        
การได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เป็นวิถีทางที่ง่ายที่สุดในการให้ความมั่นใจแก่ประชาชนที่ใช้สินค้าหรือบริการจากท่าน เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในวงการค้าว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานแล้วจะมีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการให้ตรงตามความต้องการที่ตกลงกันไว้อย่างมีระบบ ภายในขอบข่ายที่ระบุในใบรับรอง

ประโยชน์ของการรับระบบงาน

     dot_bเกิดประโยชน์ต่อการเจรจากับประเทศคู่ค้าในการยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบและการรับรอง
dot_bเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการค้าของประเทศและเกิดความโปร่งใสทางการค้า
dot_bเกิดเอกภาพของระบบการรับรองหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านการมาตรฐานในประเทศ และเป็นหลักในการส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารการจัดการด้านอื่นๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นในระบบการมาตรฐานต่อไป


สิทธิประโยชน์จากการรับรองระบบงานของประเทศไทย

        สิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NAC) ให้การรับรองระบบงาน

กรณีได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 9001 หรือ ISO 9001

     dot_bได้รับการประชาสัมพันธ์ในสื่อของทางราชการ คือ Website ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) www.tisi.go.th และคู่มือผู้ชื้อ
dot_bได้รับสิทธิพิเศษในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ


กรณีได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 14001 หรือ ISO 14001

     dot_bได้รับการประชาสัมพันธ์ในสื่อของทางราชการ คือ Website ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) www.tisi.go.th
dot_bได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลา 5 ปี

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565