ชื่อมาตรฐาน : ความเป็นกลางในการรับรองระบบงานของ สรบ.

nac1
 
ความเป็นกลางในการรับรองระบบงานของ สรบ.

 สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (สรบ.) หรือที่รู้จักกันในนาม NAC เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ทำหน้าที่ในการให้บริการรับรองระบบงาน (Accreditation) แก่หน่วยรับรอง (Certification Body) และหน่วยตรวจ (Inspection Body) ของประเทศไทย กระบวนการให้การรับรองระบบงานดังกล่าว สำนักงานดำเนินการด้วยความเป็นกลาง เป็นธรรม และโปร่งใส สำนักงานให้บริการรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงขนาด สถานที่ สถานะทางการเงิน หรือกิจกรรมอื่นใดของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17011 และนโยบายคุณภาพของสำนักงาน รวมถึงเพื่อการยอมรับของต่างประเทศ
ความเป็นกลางของสำนักงาน มี 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับการตัดสินการรับรอง และระดับการตรวจประเมิน

ความเป็นกลางระดับนโยบาย

สำนักงานดำเนินการงานภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ  ที่มีองค์ประกอบของคณะกรรมการมาจากภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการรับรองระบบงาน ได้แก่ หน่วยงานผู้ชำนาญการ หน่วยงานด้านการตรวจสอบและการรับรอง หน่วยงานผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบ และหน่วยงานผู้บริโภค โดยมีจำนวนใกล้เคียงกันในสัดส่วนที่จะไม่ทำให้เกิดการครองเสียงข้างมาก


ความเป็นกลางระดับการตัดสิน
การพิจารณาตัดสินให้การรับรองระบบงานคณะกรรมการมีมติมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการแต่ละสาขาไปดำเนินการ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการมาจากผู้แทนทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานผู้ชำนาญการ หน่วยงานด้านการตรวจสอบและการรับรอง หน่วยงานผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบ และหน่วยงานผู้บริโภค โดยมีสัดส่วนที่จะไม่ทำให้เกิดการครองเสียงข้างมากเช่นกัน

ในการพิจารณาตัดสินการรับรองแต่ละครั้งคณะอนุกรรมการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบงาน กล่าวคือ ต้องไม่ทำหน้าที่ในการตรวจประเมิน ต้องรักษาความลับข้อมูลของหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ และต้องแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียในการรับรองและงดแสดงความคิดเห็นและการออกเสียงลงมติในการรับรองสำหรับกรณีที่อนุกรรมการท่านนั้นๆ มีส่วนได้ส่วนเสีย

อนึ่งก่อนการนำเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การรับรอง ผลการตรวจประเมินต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะทบทวนที่ผู้อำนวยการสำนักงานแต่งตั้งขึ้น คณะทบทวนนี้ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีผู้ประเมินมีความรู้ความสามารถ ไม่เป็นที่ปรึกษา ไม่ดำเนินการตรวจประเมินในงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทบทวนผลการตรวจประเมิน รวมถึงต้องรักษาความลับและแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณา

ความเป็นกลางระดับการตรวจประเมิน
คณะผู้ประเมินและผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบงานได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการสำนักงานตามบัญชีรายชื่อผู้ประเมินที่มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญต้องไม่เป็นที่ปรึกษา ต้องรักษาความลับ และต้องแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียในงานที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากความเป็นกลางทั้งสามระดับของสำนักงานดังกล่าวแล้ว สำนักงานยังมีการดำเนินการชี้บ่ง และวิเคราะห์ความมีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Related Body) อีกด้วย ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน คือ กรมต่างๆภายในกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนัก/กองต่างๆ ภายในสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมต่างๆภายในกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานรัฐมนตรี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนัก/กองต่างๆ ภายในสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่
จากการวิเคราะห์พบว่ากิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการรับรองระบบงานของสำนักงานฯ