ชื่อมาตรฐาน : ความเป็นกลางระดับการตรวจประเมิน กลุ่มวิธีการปฏิบัติในการประเมิน ISO 9001 ( ISO 9001 Auditing Practices Group , APG)

nac1
  


ความเป็นกลางระดับการตรวจประเมิน กลุ่มวิธีการปฏิบัติในการประเมิน ISO 9001
( ISO 9001 Auditing Practices Group , APG)


ISO 9001 Auditing Practices Group คืออะไร
         ISO 9001 Auditing Practices Group เป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ ผู้ประเมิน และผู้ประกอบวิชาชีพ (practitioner) ที่มาจากคณะกรรมการวิชาการที่ 176 : การบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO/TC 176) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (IAF)

ISO 9001 Auditing Practices Group ทำอะไร
         ISO 9001 Auditing Practices Group ได้จัดทำข้อแนะนำที่เป็นเอกสารและการนำเสนอ(presentation) ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด ตัวอย่าง และคำอธิบายในเรื่องการตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ (QMS) โดยใช้หลักการเชิงกระบวนการ (process-based approach) ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญสำหรับการตรวจประเมินตามข้อกำหนด ISO 9001 ในเบื้องต้นข้อแนะนำดังกล่าวนี้มุ่งเน้นไปที่ผู้ประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านคุณภาพ แต่ไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย (definitive) เอกสารและการนำเสนอดังกล่าวสะท้อนมุมมองที่แตกต่างกันในการตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ ดังนั้นเนื้อหาจึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกันเสมอ นอกจากนี้แนวทางดังกล่าวไม่ได้มุ่งหมายที่จะให้นำไปใช้เป็นข้อกำหนด เกณฑ์มาตรฐานทางอุตสาหกรรม (benchmark) หรือเป็นเกณฑ์ที่ผู้ประเมิน ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนต้องปฏิบัติตน

หัวข้อที่จัดทำเป็นข้อแนะนำมีหลายหัวข้อ เช่น

      dot5 ความจำเป็นที่ต้องทำการตรวจประเมิน 2 ขั้นตอน
  dot5 การวัดประสิทธิผลและการปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพ
  dot5 การชี้บ่งกระบวนการ
  dot5 ความเข้าใจในเรื่อง process approach
  dot5 การแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับมาตรฐาน
  dot5 การตรวจประเมินเรื่องการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  dot5 วิธีการตรวจกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง
  dot5 คุณค่าของ audit checklist
  dot5 การตรวจประเมินเรื่องนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพและการทบทวนของฝ่ายบริหาร
  dot5 การตรวจประเมินเรื่องการควบคุมเครื่องมือวัดและเฝ้าระวัง
  dot5 แนวทางในการทบทวนและปิดข้อบกพร่อง
  dot5 การตรวจประเมินองค์กรที่เป็นธุรกิจบริการ
  dot5 การตรวจประเมินประสิทธิผลของการทำ Internal Audit
  dot5 การตรวจประเมินกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  dot5 แนวทางปฏิบัติและจรรยาบรรณของผู้ประเมิน
  dot5 การเพิ่มคุณค่าในการตรวจประเมิน
  •  
  • นอกจากหัวข้อที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website
         dot5 www.iaf.nu ในส่วนที่เป็น Publication หรือ  
      dot5 www.tc176.org ในส่วนที่เป็น Auditing Practices Group

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565