ชื่อมาตรฐาน : หลักเกณฑ์ต่าง ๆ

 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
      การขอรับใบอนุญาต มอก. 
     

หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต(ฉบับลงวันที่ 29 ม.ค. 2564)

      การยอมรับผลการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ(ฉบับลงวันที่ 11 ก.ย. 2557)
      หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ
(ฉบับลงวันที่ 4 ธ.ค. 2558)
 
หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิด
      หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นก่อนตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

mark