ชื่อมาตรฐาน : การรับรองห้องปฏิบัติการ


รายชื่อห้องปฏิบัติการ

 
       
  dot7   รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025
  dot7   รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025
       


ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ

       
  dot7   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 
  dot7   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาของผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง และผู้ประกอบกิจการ
  dot7   หลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
       


แบบฟอร์มคำขอและเอกสารประกอบคำขอรับการรับรอง
(สำหรับกรณียื่นทางอิเล็กทรอนิกส์)

       
  dot7   คำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
(สำหรับผู้ที่จัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)
       


แบบฟอร์มคำขอและเอกสารประกอบคำขอรับการรับรอง
(สำหรับกรณีมายื่นคำขอด้วยตนเอง)

       
  dot7    แบบคำขอ
  dot7   เอกสารประกอบคำขอ 
  dot7   ข้อแนะนำในการกรอกแบบคำขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการ
       


บทความที่น่าสนใจ

       
  dot7   การรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบตาม มอก. 17025
  dot7   ข้อได้เปรียบจากการเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
  dot7   การวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อหาแหล่งกำเนิดค่าความไม่แน่นอน
  dot7   การใช้บริการสอบเทียบอย่างมีประสิทธิภาพ
  dot7   เครื่องหมายการรับรองห้องปฏิบัติการมีความสำคัญและประโยชน์อย่างไร
  dot7   แนวทางการคำนวณความไม่แน่นอน เนื่องจากเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Equipment)
  dot7   เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง มอก.17025-2543 กับ มอก.17025-2548
  dot7   หลักการหาค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการทดสอบความแข็ง (Uncertainty of Hardness Tester HRA)
  dot7   การทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุก่อสร้าง
  dot7   กฎการตัดสินและการระบุความเป็นไปตามข้อกําหนดรายการตามแนวทางของ ILAC G8:09/2019
  dot7   การปัดค่าตัวเลขผลการสอบเทียบและค่าความไม่แน่นอนขยาย
       


เอกสารเผยแพร่

 
       
  dot7   ทะเบียนรายการสอบเทียบของสถาบันมาตรวิทยาที่ได้รับการยอมรับ ตาม TLA 01 ข้อ 3 
  dot7   Download เครื่องหมายการรับรองระบบงาน  
  dot7   รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองห้องปฏิบัติการ  
  dot7   รายชื่อหน่วยงานจัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ
  dot7   ก้าวสู่ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด Calibration Measurement Capability - CMC มีความหมายอย่างไรกับห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง
  dot7   ขั้นตอนการดำเนินงาน : การพักใช้ การลด และการเพิกถอนการรับรองระบบงาน 
  dot7   สรุปผลการสัมมนากลุ่มผู้บริหารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการประจำปี 2556 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556
  dot7   ข้อแนะนำทั่วไปในการตรวจประเมินด้านวิชาการ สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาเคมีและที่เกี่ยวข้อง 
  dot7   การเลื่อนสิ้นอายุใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 
  dot7   กระบวนการให้การรับรองห้องปฏิบัติการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง new1 
  dot7   ข้อแนะนำการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด new1 
  dot7   ข้อแนะนำการตีความและการนำ EURAMET cg-13 ไปใช้สำหรับการสอบเทียบ new1 
  dot7   ข้อแนะนำการตีความและการนำ EURAMET cg-20 ไปใช้สอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ new1 
       


มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการ

       
  dot7   สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อม
  dot7   ทบทวนมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
       


 

       
       

 

 

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565