ชื่อมาตรฐาน : คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

 

nac1
 
ณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

 


 

  dot7 พ.ร.บ. การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551  
  dot7 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.)  
  dot7 คณะกรรมการเฉพาะด้านการมาตรฐาน  
    dot5คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง  
    dot5คณะกรรมการรับรองหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ  
    dot5 คณะกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ  
  dot7 คณะอนุกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ  
    dot5คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
    dot5คณะอนุกรรมการกฎหมาย  
    dot5คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบ  
  dot7 หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามมติ กมช.  
    dot5สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
    dot5กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
    dot5กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  dot7 ประกาศ กมช.  
    dot5หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับรองระบบงาน  
  dot7 ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ  
    dot5ประกาศกำหนดสาขาที่หน่วยรับรองและหน่วยตรวจจะขอรับใบรับรอง  
    dot5ประกาศอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือประเมินผลให้แก่หน่วยรับรองและหน่วบตรวจ  

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565