ชื่อมาตรฐาน : รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปี พ.ศ. 2557

      

          ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 21 ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนและคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยในงานบริการสาธารณะที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กำหนดเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ รวม 5 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 2 ให้จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ส่งกรมบัญชีกลาง และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565