ชื่อมาตรฐาน : สหรัฐอเมริกา

  สหรัฐอเมริกา

  FDA ของสหรัฐฯ ประกาศสมุดปกขาวว่าด้วยการทดสอบแร่ใยหินในเครื่องสำอาง 
  FDA ของสหรัฐยกเลิกคู่มือชั่วคราวสำหรับเจลล้างมือ
  เตือนส่งไทยไปสหรัฐฯ จับตากฎหมาย Buy American
  คณะกรรมการ CRC พิจารณาขึ้นบัญชีสาร Carbosulfan เป็นสารเคมีอันตรายในอนุสัญญารอตเตอร์ดัม
  สหรัฐฯ ออกกฎหมายติดฉลากสินค้าอาหารที่มีส่วนประกอบของ GMO
  USFDA ประกาศห้ามใช้สารระงับเชื้อ (anticeptic) เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
  สหรัฐฯ ปรับรูปแบบฉลากสินค้าอาหารใหม่
  สหรัฐฯ ออกกฎหมายใหม่ว่าด้วยความปลอดภัยของสารเคมี
  สหรัฐฯ เข้มงวดห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานเด็ก และแรงงานถูกบังคับ
  สหรัฐอเมริกาบรรลุข้อตกลงหยุดใช้สารไตรคลอโรเอทีลีน(TCE)
  โครงการรับรองการใช้สารตะกั่วในระดับที่ปลอดภัยของ EPA
  สหรัฐอเมริกาเสนอยกเลิกการใช้ยาฆ่าแมลงในวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัย การอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
  ข้อเสนอโครงการเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมาตรฐานการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ
  มาตรการการคืนเงินแทนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหรัฐอเมริกา
  แผนงานฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับพลังงานสะอาด: สร้างความท้าทายและประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นเพื่อสหรัฐอเมริกา
  แผนงานพลังงานฉบับสมบูรณ์ของสหรัฐอเมริกา
  FDA สหรัฐฯ อนุญาตให้ใช้เมล็ดดอกคำฝอย (Safflower Seed Meal) ในอาหารสัตว์
  FDA สหรัฐฯ อนุญาตให้เพิ่มซีลีเนียม (Selenium) ในรายการสารอาหารและข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับสูตรอาหารทารก
  รัฐ New York ของสหรัฐฯ ออกกฎระเบียบการใช้สารเคมีพิษ (Toxic chemicals) ในผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
  FDA สหรัฐฯ อนุญาตให้ใช้ ผงสีมุก (Mica-based Pearlescent pigment)
เป็นสีผสมอาหาร
  FDA ของสหรัฐฯ ไม่อนุญาตให้ใช้ “Partially Hydrogenated Oils” ในผลิตภัณฑ์
 อาหาร
  CPSC ของสหรัฐฯ ออกกฎระเบียบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ให้แสงสว่างเพื่อการตกแต่งตามเทศกาล
  California QEHHA ของสหรัฐฯ เพิ่มรายการสาร Bisphenol A (BPA) ในกฎหมาย Proposition 65
  โครงการฉลากสิ่งแวดล้อม Safer Choice รูปแบบใหม่ของสหรัฐฯ
  FDA สหรัฐฯ ขยายขอบเขตการใช้ Synthetic iron oxide เป็นสีผสมอาหาร
  CPSC ของสหรัฐฯ ปรับแก้ไขกฎระเบียบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป้อุ้มเด็ก
  สหรัฐฯ ออกระเบียบมาตรฐานสำหรับแผ่นฝ้าบุผนัง (Drywall) จะต้องได้รับใบอนุญาต General Compliance Certification และจำกัดปริมาณสูงสุดของ กำมะถันประเภท Orthorhombic cylooctasulfur
  U.S. CPSC ออกข้อบังคับมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับสินค้าแม่เหล็ก
  ฉลาก Green Seal ของสหรัฐอเมริกา
  US Federal Trade Commission แก้ไขกฎระเบียบภายใต้กฎหมายการติดฉลากผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ (Wool Product)
  FDA สหรัฐฯ ขยายขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้สีน้ำเงินธรรมชาติที่สกัดจากสไปรูลินา (Spirulina) เป็นสีผสมอาหารได้
  US Federal Trade Commission ออกกฎหมายแก้ไขกฎระเบียบภายใต้กฎหมายผลิตภัณฑ์เส้นใยทอ
  FDA สหรัฐฯ อนุญาตใช้สีน้ำเงินธรรมชาติที่สกัดจากสไปรูลินา
  สหรัฐอเมริกาออกระเบียบห้ามใช้สารเคมีโพลิคาร์บอเนต 
  ฉลากสิ่งแวดล้อม EPEAT ปรับมาตรฐานสำหรับคอมพิวเตอร์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
  การปรับลดค่าธรรมเนียมนำเข้าสินค้าฝ้ายของสหรัฐอเมริกา 
  ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการจัดการสินค้าอันตรายต่อชีวิตและศีลธรรม 
  มาตรการการจดทะเบียน การแจ้งการนำเข้าล่วงหน้า และการต่อทะเบียนโรงงานผู้ผลิตอาหารของสหรัฐฯ 
  สหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรสินค้า 8 รายการ
  สหรัฐฯ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าเครื่องนอนและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
  สหรัฐฯ เสนอปรับแก้กฎหมายการนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานประหยัดพลังงาน
  สหรัฐฯ ห้ามใช้สารฟอสเฟตในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
  สหรัฐฯ บังคับใช้ฉลากผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า
  สหรัฐออกมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องประดับสำหรับเด็ก
  รัฐเมนของสหรัฐประกาศห้ามใช้สารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเด็ก บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
  ฉลากสินค้า "USDA Certified Biobased Product" ของสหรัฐอเมริกา
  มาตราการฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับยานพาหนะใหม่ของสหรัฐอเมริกา
  DOE ของสหรัฐฯ ได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติความปลอดภัยสินค้าสำหรับเด็ก
  รัฐเมนของสหรัฐฯ แก้ไขกฎหมายสารเคมีอันตรายในสินค้าสำหรับเด็ก
  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ยอมรับสินค้าสิ่งทอที่ผลิตตามมาตรฐาน GOTS
  CPSC ของสหรัฐฯ ประกาศระเบียบภายใต้กฎหมาย CPSIA สำหรับเสื้อผ้าเด็ก

 

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565