ชื่อมาตรฐาน : ญี่ปุ่น

  ญี่ปุ่น

  กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นอัพเดทสารเคมีในลิสต์รายการ PACs 
  ญี่ปุ่นแก้ไขมาตรการการแสดงฉลากสำหรับปริมาณสารอาหารและอาหารที่มีการดัดแปรพันธุกรรม
  ญี่ปุ่นอัพเดทวิธีการทดสอบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์สินค้าในครัวเรือน
  ญี่ปุ่นปรับปรุงข้อกำหนด ของสารกำจัดศัตรูพืช 6 รายการในอาหาร 36 ชนิด
  ญี่ปุ่นกำหนดมาตรฐานเนื้อสัมผัสสำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนจากถั่วเหลือง
  ญี่ปุ่นแก้ไขมาตรฐานขีดจำกัดสารตกค้างในอาหาร
  ญี่ปุ่นปรับปรุงรายการวัสดุที่สัมผัสกับอาหาร
  ญี่ปุ่นปรับปรุงปริมาณสารตกค้างสูงสุดในสารฆ่าแมลงและยาสัตว์จำนวน 47 รายการ
  ญี่ปุ่นปรับปรุงกฎระเบียบการแสดงฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง
  ญี่ปุ่นปรับปรุงมาตรฐานและวิธีทดสอบเกี่ยวกับสารกำจัดแมลงตกค้าง
  ญี่ปุ่นปรับปรุงมาตรฐานอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร
  ญี่ปุ่นเห็นชอบการใช้งานวัตถุเจือปนอาหาร 4 ชนิด
  ญี่ปุ่นแก้ไขมาตรฐานการแสดงฉลากสำหรับอาหาร
  ญี่ปุ่นแก้ไขปริมาณสารตกค้างสูงสุดของสารฆ่าแมลงในอาหาร
  ญี่ปุ่นแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร
  กระทรวงสาธารณสุข แรงงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเห็นชอบการปรับปรุงรายการสารเคมีที่มีความเป็นพิษและเป็นอันตราย
  ญี่ปุ่นอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ติดฉลากสินค้าวางจำหน่ายได้
  ญี่ปุ่นผ่อนปรนข้อกำหนดกฎระเบียบการแสดงฉลากอาหารในช่วงการระบาดของ COVID-19
  ญี่ปุ่นปรับปรุงมาตรฐานวัตถุเจือปนในอาหารและกฎระเบียบการตกค้างของสารกำจัดแมลง 
  ญี่ปุ่นปรับระดับสูงสุดของสารตกค้างจากสารฆ่าแมลงและยาสัตว์ในอาหาร 
  การแก้ไขระบบควบคุมวัตถุเจือปนอาหารของญี่ปุ่น 
  ญี่ปุ่นปรับแก้ไขข้อกำหนดการแสดงฉลาก GMO 
  ญี่ปุ่นบังคับใช้มาตรการคุ้มครองอุตสาหกรรมไวน์ภายในประเทศ 
  ญี่ปุ่นปรับปรุงคู่มือการโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
  ญี่ปุ่นกำหนดให้ต้องแสดงข้อควรระวังบนบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์กึ่งยาที่มีส่วนผสมของ Chlohexidine Gluconate
  กฎระเบียบการใช้สารซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง (Shitei Yakubutsu)
  ญี่ปุ่นปรับปรุงมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร
  ญี่ปุ่นกำหนดให้การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กึ่งยาต้องได้รับใบรับรอง
  ญี่ปุ่นปรับข้อกำหนดใบอนุญาตการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง/ผลิตภัณฑ์กึ่งยา
  ประกาศเกี่ยวกับสารเคมีชนิดใหม่ที่มีการผลิตหรือนำเข้าในปริมาณน้อย
  คู่มือการส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อความงามไปยังประเทศญี่ปุ่น
  ญี่ปุ่นประกาศเพิ่มวัตถุเจือปนอาหารใหม่ 5 รายการ
  กฎระเบียบการส่งออกสินค้าน้ำมันหอมระเหยของญี่ปุ่น
  กฎระเบียบการส่งออกสินค้ากาแฟของญี่ปุ่น
  ญี่ปุ่นแก้ไขกฎระเบียบอาหารที่สำคัญ
  เปิดตัวฐานข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี อาเซียน-ญี่ปุ่น
  ญี่ปุ่นได้ฤกษ์ปรับมาตรฐานของเล่น เริ่มใช้ต้นเดือนเมษายน 2559
  ญี่ปุ่นแก้ไขข้อกำหนดการนำเข้าเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกึ่งยา และเครื่องมือแพทย์
  ญี่ปุ่นแก้ไขกฎระเบียบด้านอาหารที่สำคัญ
  ญี่ปุ่นออกข้อกาหนดการใช้ระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: (GI) System)
  ญี่ปุ่นแก้ไขระเบียบการจำกัดการใช้สีย้อมในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
  JSA ของญี่ปุ่นออกระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยสาหรับเชือกผูกและเชือกที่เป็นหูรูด(Cords and Drawstrings) ในสินค้าเสื้อผ้าเด็ก
  อาเซียน-ญี่ปุ่น เปิดตัวโครงการนำร่องฐานข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมี
  ญี่ปุ่นกำหนดสารเคมีใหม่ที่ต้องประเมินจำนวน 14 รายการ
  ญี่ปุ่นแก้ไขข้อกำหนดวัตถุเจือปนในอาหารจำนวน 2 รายการ
  ญี่ปุ่นแก้ไขระเบียบการติดฉลากเพื่อการดูแลผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  ญี่ปุ่นแก้ไขระเบียบการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและสารเติมแต่งอาหาร 
  ญี่ปุ่นเร่งหาพลังงานทางเลือกเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  ฉลาก Carbon Footprint of Products ของญี่ปุ่น
  ฉลาก GreenPla ของญี่ปุ่น
  การดำเนินมาตรการฉลากสิ่งแวดล้อมโดยสมัครใจของญี่ปุ่น
  ญี่ปุ่นปรับข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์
  ประกาศแก้ไขข้อกำหนดสารทาเลทในสินค้าที่ใช้สำหรับเด็ก
  การทบทวนปรับปรุงกฎหมายการจัดการสารเคมีของญี่ปุ่น (Chemical Substance Control Law: CSCL)

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565