ชื่อมาตรฐาน : ออสเตรเลีย

 ออสเตรเลีย

  ออสเตรเลียออกคู่มือสำหรับการจัดแบ่งประเภทการผลิตสารเคมี 
  ระเบียบว่าด้วยสารสารเคมีอุตสาหกรรม (ทั่วไป) ของออสเตรเลีย 
  ออสเตรเลียจะเริ่มใช้ GHS Rev.7 ตั้งแต่กรกฎาคม 2563 
  ออสเตรเลียประกาศร่างสุดท้ายสำหรับระเบียบทั่วไปและระเบียบการเปลี่ยนผ่านสำหรับ AICIS
  ออสเตรเลียได้จัดทำ FAQs เกี่ยวกับแผนการจัดการสารเคมีอุตสาหกรรมใหม่
  ออสเตรเลียประกาศกฎระเบียบเกี่ยวกับหมึกสำหรับสักผิวหนัง
  ออสเตรเลียประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องสำอางที่ใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบ
  ข้อกำหนดการติดฉลากอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ RCM ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  มาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าของประเทศออสเตรเลีย
  ออสเตรเลียกำหนดมาตรฐานสระว่ายน้ำแบบพกพา