ชื่อมาตรฐาน : ไต้หวัน

  ไต้หวัน

  ไต้หวันแก้ไขข้อกำหนดการตรวจสอบสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้ระเบียบ RoHS 
  ไต้หวันเพิ่ม 4 รายการส่วนผสมต้องห้ามใช้ในเครื่องสำอาง 
  ไต้หวันประกาศห้ามใช้ บรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำมาจาก PVC
  BSMI ของไต้หวันออกประกาศให้ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิดแสดงเครื่องหมายตรวจสอบสินค้าด้วย QR code
  EPA  ไต้หวันออกประกาศปรับปรุงมาตรฐานฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์จากพลาสติก หรือยางรีไซเคิล
  ไต้หวันประกาศปิด IT Platform สาหรับการยืนยันการนาเข้าสินค้าเคมีล่วงหน้า ในวันที่ 11 มีนาคม 2022 (พ.ศ.2565)
  FDA ของไต้หวันปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการกล่าวอ้างทางโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุหีบห่อ
  ไต้หวันกำหนดข้อกำหนดการแสดงฉลากบนบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีขนาดเล็ก>
  ไต้หวันอนุญาตการใช้ 2’ – Fucosyllactose (2’-FL) ในสูตรอาหารสำหรับทารกและในนมผงสำหรับเด็ก
  ไต้หวันออกประกาศรายการส่วนผสมที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอาง
  ไต้หวันจำกัดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีปรอทเป็นส่วนผสม
  ไต้หวันได้ออกหลักการจำแนกรูปแบบของเครื่องสำอางตามหลัก GMP
  ไต้หวันริเริ่มจัดทำรายงานการจดทะเบียนประจำปีสำหรับสารเคมีใหม่และสารเคมีที่มีอยู่เดิม
  ไต้หวันออกข้อกำหนดสำหรับการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์
  ความตกลงยอมรับร่วมด้านใบรับรองอาหารอินทรีย์ระหว่างไต้หวันและออสเตรเลีย
  ไต้หวันประกาศแก้ไขหลักการสำหรับการคัดกรองและการจำแนกสารพิษและสารที่น่ากังวล
  ไต้หวันแก้ไขมาตรฐานโรงงานผลิตเครื่องสำอาง
  ไต้หวันได้จัดทำ FAQs สำหรับการจดทะเบียนสารเคมี
  ไต้หวันให้ความสำคัญกับการห้ามใช้แร่ใยหินในเครื่องสำอางอีกครั้ง
  ไต้หวันควบคุมการรับรองของหน่วยงานทดสอบเครื่องสำอางและหน่วยงานที่ได้รับมองหมาย
  ไต้หวันออกกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องสำอาง 
  ไต้หวันบังคับใช้มาตรการจัดการเกี่ยวกับ GMP การตรวจสอบบริเวณชายแดน และการแสดงฉลาก 
  ไต้หวันออกกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการโฆษณา การส่งเสริมและการแสดงฉลากอาหาร
  ไต้หวันอนุญาตให้ใช้สารสกัดจากผลมะกอกในอาหารเพื่อสุขภาพ
  ไต้หวันห้ามใช้ไขผึ้งสังเคราะห์ชนิดแข็งในเครื่องสำอาง
  ไต้หวันกำลังจะออกกฎหมายเกี่ยวกับสารพิษและสารเคมี
  ไต้หวันปรับปรุงกฎระเบียบการทวนสอบอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  ไต้หวันแก้ไขกฎระเบียบสำหรับการแสดงฉลากอาหารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้
  EPA ของไต้หวันประกาศห้ามผลิต นำเข้า และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่มี Microbead เป็นส่วนประกอบ
  ไต้หวันประกาศใช้กฎหมายเกษตรอินทรีย์
  ไต้หวันปรับปรุงข้อมูลสารเคมีใหม่และสารเคมีที่มีอยู่แล้ว
  ไต้หวันปรับปรุงข้อกำหนดการแสดงฉลากอาหาร
  ไต้หวันห้ามใช้แร่ใยหินในผ้าเบรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
  ไต้หวันสนับสนุนให้มีการใช้ด้านหน้าหีบห่อแสดงฉลากโภชนาการ
  ไต้หวันปรับปรุงข้อกำหนดส่วนผสมผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม
  ไต้หวันกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับแคดเมียมและแบเรียมในเครื่องสำอาง
  ไต้หวันแก้ไขข้อกำหนดคำกล่าวอ้างสำหรับผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม
  ไต้หวันเริ่มระบบการขออนุญาตการใช้สัตว์ทดลอง
  ไต้หวันประกาศมาตรฐานการกล่าวอ้างเกี่ยวกับสีทาเล็บที่ใช้สารละลายอินทรีย์
  ไต้หวันประกาศข้อเสนอการประเมินการดูแลสุขภาพในอาหารเพื่อสุขภาพ 
  ไต้หวันห้ามใช้เม็ดไมโครพลาสติกในเครื่องสำอาง
  ไต้หวันแก้ไขข้อกำหนดของไทเทเนียม ไดออกไซด์ในเครื่องสำอาง
  ไต้หวันยกเลิก 16 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเวชสำอาง
  ไต้หวันเพิ่มเติมอาหาร 3 ประเภท ที่จะต้องเข้าสู่ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
  ไต้หวันแก้ไขข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหาร
  ไต้หวันกำหนดมาตรฐานน้ำผักและผลไม้สำเร็จรูป
  ไต้หวันแก้ไขมาตรฐานคุณภาพของน้ำดื่ม
  ไต้หวันปรับขยายขอบเขตการแสดงฉลากคำเตือนสำหรับยาทาเล็บ
  ไต้หวันยกเลิกการขออนุญาตก่อนเข้าสู่ตลาดสำหรับสินค้าเครื่องสำอาง
  ไต้หวันกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับนมผง
  ไต้หวันออกกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยสำหรับก๊อกน้ำดื่ม
  ไต้หวันแก้ไขมาตรฐานสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
  FDA ไต้หวันเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าใบกะเพราสดจากไทย
  ไต้หวันประกาศห้ามใช้ยาต้านฮีสตามีนในเครื่องสำอาง
  ไต้หวันปรับปรุงระดับปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหาร
  ไต้หวันปรับปรุงมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารที่เป็นยาต้านแบคทีเรีย
  การหยุดใช้ยาต้านฮีสตามีน (antihistamines) ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  ไต้หวันกำหนดข้อกำหนดการแสดงฉลากสำหรับวัสดุที่สัมผัสกับอาหาร
  ไต้หวันกำหนดมาตรฐานรหัสการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหาร
  ไต้หวันปรับปรุงข้อกำหนดการแสดงฉลากอาหารทางการแพทย์
  ไต้หวันแก้ไขมาตรฐานว่าด้วยอะลูมิเนียมที่เจือปนในสารปรุงแต่งอาหาร
  ไต้หวันออกกฎระเบียบการติดฉลากสำหรับสินค้ากาแฟ ชาและน้ำผลไม้ในร้านค้าสะดวกซื้อและร้าน Fast Food
  FDA ของไต้หวันประกาศข้อกำหนดการแสดงฉลากโภชนาการนมดัดแปลง
สำหรับทารก
  FDA ของไต้หวันออกระเบียบข้อกำหนดการติดฉลากสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ในสินค้าอาหาร (Allergen)
  ไต้หวันประกาศแก้ไขรายการสารแต่งสีที่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องสำอาง
  FDA ของไต้หวันออกกฎระเบียบข้อกำหนดการติดฉลากสินค้าอาหารและวัตถุเจือปนอาหารที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically engineered: GE)
  ไต้หวันประกาศใช้กฎระเบียบการแสดงฉลากอาหารฉบับใหม่
  ไต้หวันกำหนดให้มีระบบการตรวจติดตามเพิ่มในอาหารอีก 10 กลุ่ม
  TFDA ของไต้หวัน ออกข้อกำหนดการติดฉลากสินค้ากาวเนื้อ (Glued Meats)
  TFDA ของไต้หวัน แก้ไขกฎระเบียบมาตรฐานสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
  ไต้หวันประกาศข้อกำหนดการแสดงฉลากของ EPA และ DHA
  ไต้หวันแก้ไขวิธีทดสอบภาชนะบรรจุบรรจุภัณฑ์และการบรรจุหีบห่ออาหาร
  TFDA ของไต้หวัน ออกระเบียบกำกับการดูแลโฆษณาและส่งเสริมการขายในอาหารที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภคของเด็กในระยะยาว
  ไต้หวันประกาศห้ามใช้ Coal Tar เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง
  TFDA ของไต้หวัน แก้ไขกฎระเบียบข้อความกล่าวอ้างสรรพคุณทางโภชนาการบนฉลากบรรจุภัณฑ์อาหาร
  TFDA ของไต้หวัน ออกระเบียบการติดฉลากอาหารที่มีส่วนผสมของ GMO
  ไต้หวันกำหนดให้มีการจดทะเบียนเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสาร Triclocarban
  ฉลากสิ่งแวดล้อม “Green Mark” ของไต้หวัน
  ไต้หวันแก้ไขกฎระเบียบการติดฉลากสินค้าเครื่องดื่มบรรจุเสร็จที่มีส่วนผสมของน้ำผักผลไม้รวมทั้งสินค้าเครื่องดื่มที่ทำจากนมและสินค้านมผง
  ไต้หวันปรับเปลี่ยนมาตรการตรวจสอบสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565