ชื่อมาตรฐาน : อินเดีย

  อินเดีย

  อินเดียออกประกาศปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ สเตบิไรเซอร์ตะกั่วในท่อและข้อต่อ PVC 
  อินเดียออกมาตรฐานควบคุมคุณภาพสารเคมี 8 รายการ 
  อินเดียออกมาตรการควบคุมคุณภาพสารไตรเมทิลฟอสไฟด์
  อินเดียเพิ่มยางรถยนต์ในระบบการติดฉลากประหยัดพลังงาน รูปแบบสมัครใจ
  อินเดียกำหนดให้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ
  อินเดียออกกฏหมายกำหนดขีดจำกัดการปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์
  อินเดียออกกฏหมายขยายขอบเขตการรับผิดชอบไปสู่ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
  อินเดียออกประกาศจำกัดการนำเข้าและส่งออกสารในกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน
  ร่างระเบียบการจัดการและความปลอดภัยของสารเคมี
  อินเดียปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุเจือปนอาหาร
  อินเดียกำหนดมาตรฐานการใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุที่สัมผัสกับอาหาร
  อินเดียห้ามนำเข้าขยะพลาสติกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562
  สำนักงานความปลอดภัยและมาตรฐานด้านอาหารของอินเดียได้ออกประกาศกฎระเบียบการบรรจุหีบห่อฉบับใหม่
  สำนักงานความปลอดภัยและมาตรฐานด้านอาหารของอินเดียแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับสารฆ่าแมลงตกค้าง
  อินเดียแก้ไขข้อกำหนดการนำเข้าอาหารอินทรีย์
  อินเดียประกาศห้ามใช้ส่วนประกอบ 14 ชนิดในอาหารเพื่อสุขภาพ
  FSSAI ของอินเดียขยายขอบข่ายของการทำข้อมูลการนำเข้าให้ถูกต้อง
  อินเดียปรับปรุงมาตรฐานว่าด้วยยีสต์ในขนมปังและขนมปังกรอบ
  อินเดียปรับปรุงมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร
  อินเดียแก้ไขมาตรฐานว่าด้วยการเติมสารอาหารทางโภชนาการ 
  อินเดียได้ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพและอาหารทางเภสัชโภชนศาสตร์
  การจดทะเบียนออนไลน์ของอินเดียสำหรับเครื่องสำอาง
  อินเดียประกาศห้ามใช้ Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
  อินเดียประกาศกฎระเบียบวัตถุเจือปนอาหาร
  แผนงานเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศอินเดีย
  อินเดียออกร่างมาตรฐานสำหรับนมและผลิตภัณฑ์นม
  อินเดียแก้ไขมาตรฐานอาหารไมโคท็อกซิน
  อินเดียแก้ไขกฎระเบียบการติดฉลากบรรจุภัณฑ์และจำกัดปริมาณการใช้สูงสุดของสารเติมแต่งอาหาร
  อินเดียแก้ไขมาตรฐานอาหารและกฎระเบียบวัตถุเจือปนในอาหาร
  อินเดียแก้ไขมาตรฐานอาหารและวัตถุเจือปนอาหารที่สำคัญ
  การดำเนินมาตรการฉลากสิ่งแวดล้อมของอินเดีย

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565