ชื่อมาตรฐาน : อินเดีย

  อินเดีย

  อินเดียปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุเจือปนอาหาร 
  อินเดียกำหนดมาตรฐานการใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุที่สัมผัสกับอาหาร 
  อินเดียห้ามนำเข้าขยะพลาสติกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 
  สำนักงานความปลอดภัยและมาตรฐานด้านอาหารของอินเดียได้ออกประกาศกฎระเบียบการบรรจุหีบห่อฉบับใหม่
  สำนักงานความปลอดภัยและมาตรฐานด้านอาหารของอินเดียแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับสารฆ่าแมลงตกค้าง
  อินเดียแก้ไขข้อกำหนดการนำเข้าอาหารอินทรีย์
  อินเดียประกาศห้ามใช้ส่วนประกอบ 14 ชนิดในอาหารเพื่อสุขภาพ
  FSSAI ของอินเดียขยายขอบข่ายของการทำข้อมูลการนำเข้าให้ถูกต้อง
  อินเดียปรับปรุงมาตรฐานว่าด้วยยีสต์ในขนมปังและขนมปังกรอบ
  อินเดียปรับปรุงมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร
  อินเดียแก้ไขมาตรฐานว่าด้วยการเติมสารอาหารทางโภชนาการ 
  อินเดียได้ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพและอาหารทางเภสัชโภชนศาสตร์
  การจดทะเบียนออนไลน์ของอินเดียสำหรับเครื่องสำอาง
  อินเดียประกาศห้ามใช้ Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
  อินเดียประกาศกฎระเบียบวัตถุเจือปนอาหาร
  แผนงานเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศอินเดีย
  อินเดียออกร่างมาตรฐานสำหรับนมและผลิตภัณฑ์นม
  อินเดียแก้ไขมาตรฐานอาหารไมโคท็อกซิน
  อินเดียแก้ไขกฎระเบียบการติดฉลากบรรจุภัณฑ์และจำกัดปริมาณการใช้สูงสุดของสารเติมแต่งอาหาร
  อินเดียแก้ไขมาตรฐานอาหารและกฎระเบียบวัตถุเจือปนในอาหาร
  อินเดียแก้ไขมาตรฐานอาหารและวัตถุเจือปนอาหารที่สำคัญ
  การดำเนินมาตรการฉลากสิ่งแวดล้อมของอินเดีย