ชื่อมาตรฐาน : เกาหลีใต้

  เกาหลีใต้

  เกาหลีใต้ปลดสาร PCBTF ออกจากสาร VOCs ที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์สี 
  คู่มือแนะนำ ขั้นตอนสำหรับการผลิตและนำเข้าสารเคมีในเกาหลีใต้ 
  เกาหลีวางแผนที่จะสร้างมาตรฐานการรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมกระบวนการไพโรไลซิสของขยะพลาสติกและมาตรการอื่นๆ 
  เกาหลีกำหนดแนวทางในการ นำเข้าสินค้าอาหารต่างประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์
  สารแห่งการชะลอวัยที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว>
  เกาหลีใต้ปรับปรุงกฎระเบียบบรรจุภัณฑ์และการรีไซเคิล
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ออกกฎหมายการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
  เกาหลีใต้กำหนดส่วนผสมที่ห้ามใช้ในอาหารที่สั่งซื้อออนไลน์จากต่างประเทศ
  เกาหลีใต้ปรับปรุงวัตถุประสงค์การใช้งานของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
  เกาหลีใต้ประกาศวัตถุประสงค์การใช้งานผลิตภัณฑ์กำจัดเชื้อรา
  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้
  เกาหลีใต้ประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
  เกาหลีใต้ปรัปปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุบรรจุภัณฑ์
  กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องสำอางออร์แกนิคของจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ควบคุมอาหารที่นำเข้ามากยิ่งขึ้น
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ประกาศใช้ระบบการแสดงฉลากอัตโนมัติ
  สาธารณรัฐเกาหลีได้ปรับปรุงระเบียบของกฎหมายว่าด้วยการแสดงฉลากและการโฆษณาอาหาร
  ร่างกฎระเบียบของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจสอบ การกำหนดและเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของเครื่องสำอาง
  เกาหลีใต้ปรับปรุงมาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร
  Vegan Cosmetics: โอกาสทางการตลาดและเงื่อนไขทางกฎหมาย
  ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมอาหารของสาธารณรัฐเกาหลีใต้
  การปรับปรุงระบบอาหารเพื่อสุขภาพในเกาหลีใต้
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้ออกประกาศแผนการจัดการการผลิตและการจำหน่ายเครื่องสำอางปี 2563
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ชี้แจงรายละเอียดของการแสดงฉลากของชั้นคุณภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ประกาศห้ามใช้ไมโครบีดในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครัวเรือน
  MFDS กำหนดการแสดงฉลากคำเตือนสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ 4 ชนิด
  แผนพัฒนานโยบายอาหารปี 2563 ของเกาหลีใต้
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ประกาศห้ามใช้ PVC ในบรรจุภัณฑ์และขวดพลาสติกที่มีสี
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ประกาศแก้ไขกฎหมายเครื่องสำอาง 6 ฉบับในปี 2562
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ดำเนินการกับการโฆษณาออนไลน์สำหรับเครื่องสำอางที่โฆษณาปลอมและใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ประกาศคู่มือทางเลือกสำหรับวิธีทดสอบและการประเมินความเสี่ยงสำหรับการใช้สัตว์ทดลอง
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้บังคับใช้การแก้ไขแนวทางสำหรับบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอาง
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้แก้ไขรหัสอาหารที่มีสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
  สำนักงานอาหารและยาของสาธารณรัฐเกาหลีใต้เรียกคืนอาหารที่มีส่วนผสมของผง Mastic Gum 
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ผ่านประกาศว่าด้วยรหัสสำหรับวัตถุเจือปนอาหารและรหัสอาหารเสริม
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้บังคับใช้การประเมินผลการขึ้นทะเบียนเวชสำอาง
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้แก้ไข Food Code และ Food Additive Code
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ปรับปรุงกฎระเบียบการบังคับใช้พระราชบัญญัติการนำเข้าอาหาร
  สาธารณรัฐเกาหลีได้ปรับปรุงมาตรฐานการแสดงฉลากสาหรับอาหารเพื่อสุขภาพ
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้บังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต้องมีความแข็งแรงก่อน 
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ประกาศแก้ไขข้อกำหนดการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้แก้ไขรหัสวัตถุเจือปนอาหาร
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ประกาศรายการ CMR ซึ่งต้องจดทะเบียนจำนวน 364 รายการ ภายในปี 2564
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้กำหนดอาหารนำเข้าชนิดใหม่ที่ต้องตรวจสอบ
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ปรับปรุงระบบการควบคุมสารเคมีในอาหารและมาตรฐานนมผง
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ปรับปรุงมาตรฐานเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารสำหรับทารก
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ออกข้อกำหนดที่ง่ายสำหรับการรับรองสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่
  พระราชบัญญัติฉลากอาหารและการโฆษณาของสาธารณรัฐเกาหลีใต้
  เกาหลีใต้แก้ไขระเบียบการบังคับใช้พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้แต่งตั้งสถาบันทดสอบเครื่องสำอาง
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ประกาศคู่มือสำหรับการทดสอบปริมาณจุลินทรีย์ในเครื่องสำอาง
  สาธารณรัฐเกาหลีได้แก้ไขมาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร
  เกาหลีใต้ประกาศแผนจัดการการนำเข้าอาหารปี 2561
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ออกกฎหมายผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับใช้ในบ้านเรือนและกฎหมายความปลอดภัยของสารชีวฆาต
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้บังคับใช้การจัดการสุขอนามัยกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  เกาหลีใต้ปรับปรุงมาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ห้ามใช้ Plastic Microbeads ในเครื่องสำอาง
  สาธารณรัฐเกาหลีห้ามใช้ส่วนผสม 11 ชนิดในการผลิตเวชสำอาง 
  สาธารณรัฐเกาหลีได้ประกาศใช้นโยบายอาหารใหม่ในปี 2560 
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ปรับปรุงข้อกำหนดการประเมินใหม่สำหรับส่วนผสมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  สาธารณรัฐเกาหลีขยายขอบเขตกฎระเบียบเวชสำอาง
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ปรับปรุงระบบการจำแนกวัตถุเจือปนอาหาร
  ระบบตรวจสอบอาหารนำเข้าของเกาหลีใต้
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของอาหารนำเข้า
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ขยายขอบเขตการแสดงฉลาก GMO ให้ครอบคลุมอาหารและอาหารที่มีคุณสมบัติพิเศษ
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ปรับปรุงการจำแนกวัตถุเจือปนอาหารใหม่
  MFDS ของสาธารณรับฐเกาหลีออกร่างกฎระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศ
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้บังคับใช้ระบบควบคุมรายการปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ปรับปรุงข้อกำหนดฉลากอาหาร
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ประกาศแก้ไขมาตรฐานการแสดงฉลากความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้กำหนดให้กาแฟและซอสต้องแสดงฉลากโภชนาการ
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้แก้ไขกฎระเบียบอาหารชนิดพิเศษเพิ่มเติม
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้เพิ่มเติมรายละเอียดมาตรฐานและข้อกำหนด สำหรับการเรียกคืนเครื่องสำอาง
  MFDS ของเกาหลี อนุญาตให้ใช้ตัวอ่อนด้วงกว่างเป็นวัตถุดิบอาหารชนิดใหม่
เพิ่มเติม
  สาธารณรัฐเกาหลีแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดด้านอาหาร
  MFDS ของเกาหลี ออกกฎระเบียบมาตรฐานเครื่องสำอางออร์แกนิค
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้แก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดเฉพาะด้านอาหาร
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ปรับปรุงรายการสารเคมีที่มีอยู่ (MoE Notice No.75-2015)
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ประกาศหลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการบริหารความปลอดภัยทางอาหาร
  MFDS ของสาธารณรัฐเกาหลี แก้ไขกฎระเบียบการติดฉลากและมาตรฐานการโฆษณาสินค้าเครื่องสาอาง
  เกาหลีใต้เห็นชอบแก้กฎหมายอาหาร
  เกาหลีใต้กำหนดเพิ่มยูเรเนียมใช้เป็นดัชนีการทดสอบน้ำดื่ม
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้แก้ไขระบบการจำแนกประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
  สาธารณรัฐเกาหลีแก้ไขมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกึ่งยา(Quasi Drug)
  MFDS ของสาธารณรัฐเกาหลี แก้ไขกฎระเบียบมาตรฐานสารเติมแต่งอาหาร
  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ประกาศใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลากของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกึ่งยา (Quasi Drug)
  สาธารณรัฐเกาหลีแก้ไขกฎระเบียบการติดฉลากและไม่อนุญาตให้ใช้สาร Phenylparaben และ Chloroacetamide ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  สาธารณรัฐเกาหลีอนุญาตให้นำเข้าเชื้อเพลิงชีวมวล
  เครื่องหมายรับรองเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้
  ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สาธารณรัฐเกาหลี
   
   

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565