ชื่อมาตรฐาน : แคนาดา

 แคนาดา

องค์การ ICAO บรรลุข้อตกลงการจำกัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ : ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน
แคนาดาออกกฎระเบียบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารปรอท
แคนาดาออกกฎระเบียบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารปรอท
แคนาดา อนุญาตให้ใช้ข้อความกล่าวอ้าง “Gluten Free” ในผลิตภัณฑ์ข้าวโอ๊ต และอาหารที่มีส่วนประกอบของข้าวโอ๊ต
ฉลากสิ่งแวดล้อม “Environmental Choice Program” ของแคนาดา
แคนาดาปรับปรุงกฎระเบียบอาหารและยา
แคนาดาแก้ไขกฎระเบียบการติดฉลากฮาลาลสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
แคนาดาไม่อนุญาตให้ใช้สาร Tris (2-chloroethyl) phosphate (TCEP) ซึ่งเป็นส่วนประกอบในโพลียูรีเทนโฟมของผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี
แคนาดาแก้ไขระเบียบการติดฉลากเครื่องอบผิวสีแทน
แคนาดาอนุญาตให้ใช้และจำหน่ายหลอดไฟฮาโลเจน
แคนาดาจำกัดปริมาณสารโลหะหนักในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง