ชื่อมาตรฐาน : แคนาดา

 แคนาดา

  แคนนาดาสั่งห้ามจำหน่ายมู่ลี่หน้าต่างแบบมีสายห้อยยาว
  องค์การ ICAO บรรลุข้อตกลงการจำกัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ : ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน
  แคนาดาออกกฎระเบียบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารปรอท
  แคนาดาออกกฎระเบียบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารปรอท
  แคนาดา อนุญาตให้ใช้ข้อความกล่าวอ้าง “Gluten Free” ในผลิตภัณฑ์ข้าวโอ๊ต และอาหารที่มีส่วนประกอบของข้าวโอ๊ต
  ฉลากสิ่งแวดล้อม “Environmental Choice Program” ของแคนาดา
  แคนาดาปรับปรุงกฎระเบียบอาหารและยา
  แคนาดาแก้ไขกฎระเบียบการติดฉลากฮาลาลสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
  แคนาดาไม่อนุญาตให้ใช้สาร Tris (2-chloroethyl) phosphate (TCEP) ซึ่งเป็นส่วนประกอบในโพลียูรีเทนโฟมของผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี
  แคนาดาแก้ไขระเบียบการติดฉลากเครื่องอบผิวสีแทน
  แคนาดาอนุญาตให้ใช้และจำหน่ายหลอดไฟฮาโลเจน
  แคนาดาจำกัดปริมาณสารโลหะหนักในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
     
     

 

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565