ชื่อมาตรฐาน : ประชาคมยุโรป page 1


ประชาคมยุโรป

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

             
  กฎระเบียบการใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกที่ได้จากการรีไซเคิลที่สัมผัสกับอาหาร      


 
  ระเบียบความปลอดภัยของเล่นเด็ก
 
     
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับเครื่องซักผ้า      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายนอก      
  สหภาพยุโรปประกาศห้ามใช้สารไดเมทิลฟูมาเรท (Dimethylfumarate: DMF) กับผลิตภัณฑ์รองเท้าและเฟอร์นิเจอร์หนัง    
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับเครื่องล้างจาน      
  หลักเกณฑ์ทางนิเวศน์วิทยาในการปิดฉลาก eco label สำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ (Wooden furniture)      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับหลอดไฟสำหรับใช้ในบ้าน      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ (แบบไม่มีบัลลาสต์ในตัว) หลอด HID และหลอด Metal halide      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับปั๊มหมุนเวียน      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับ Simple Set-Top Box (SSTB)      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า      
  ระเบียบ "เศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE)" ฉบับใหม่      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) เครื่องทำความเย็นในบ้าน      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) การกินไฟช่วง Off/Standby Mode      
  การติดฉลากพลังงานสินค้าเครื่องอบผ้า
 
   
  EU จำกัดสารฟอสเฟตในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 
   
  EU ห้ามใช้สาร Cadmium ในผลิตภัณฑ์พลาสติกและเครื่องประดับทุกชนิด    
  EU กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าจักรยาน    
             
    หน้า  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7