ชื่อมาตรฐาน : ประชาคมยุโรป page 2


ประชาคมยุโรป

 

 


Download สรุปสาระสำคัญมาตรการ/กฎระเบียบ

 


Full Text Thai

 


Full Text Eng

             
  EU ปรับปริมาณสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในผลิตภัณฑ์เพื่ออนามัยของปากและฟัน      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายความร้อน      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับเครื่องดูดฝุ่น      
  มาตรการดำเนินการ (Implementing Measures) สำหรับคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย      
  กฎระเบียบควบคุมการติดฉลากระบุแหล่งกำเนิดที่มาของเนื้อสัตว์      
  ระเบียบการติดฉลากน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรป
 
     
  EU ออกระเบียบการติดฉลากแสดงปริมาณประจุกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่      
  EU ออกระเบียบใหม่ว่าด้วยการใช้ชื่อเส้นใยสิ่งทอ การติดฉลากและการทดสอบ      
  กฎระเบียบเกี่ยวกับจำกัดการใช้สารฟอสเฟตและสารประกอบฟอสฟอรัสในผลิตภัณฑ์ซักรีดหรือผงซักฟอก และผลิตภัณฑ์ล้างจาน/ชาม      
  ระเบียบการติดฉลากแสดงปริมาณประจุกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่แบบ Portable secondary และแบตเตอรี่รถยนต์ รวมทั้ง accumulators      
  กฎระเบียบจำกัดการใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของอีพ็อกซีในวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร      
  ระเบียบว่าด้วยวัสดุและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มเซลลูโลสที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสัมผัสกับอาหาร      
  กฎระเบียบว่าด้วยวัสดุและบรรจุภัณฑ์ประเภท Active และ Intelligent ที่สัมผัสกับอาหาร      
  ระเบียบเกี่ยวกับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสอาหาร
 
     
  ระเบียบว่าด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแก่ผู้บริโภค
 
     
  ระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
 
     


 
  กฎระเบียบว่าด้วยการปล่อยก๊าซจากรถยนต์ขนาดใหญ่
 
     
  ระเบียบจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EU RoHS 2)      
  ระเบียบจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      
  ระเบียบว่าด้วยยานยนต์ที่หมดอายุ (ELV)      
             
    หน้า  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7